početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
54 REPARACIONA KOMISIJA PRI VLADI FNRJ Reparaciona komisija vlade FNRJ1945-1954.1945-1954.FNRJ
55 SAVET AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI SFRJ Predstavnici Srpske akadenije nauka (SAN), Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU) i Slovenske akademije znanosti in umjetnosti (SAZU), 1948-1949; Savet akademija nauka FNRJ, 1949-1963; Savet akademija nauka i umetnosti SFRJ, 1964-1972.1949-1972.1948-1972.Socijalistička Jugoslavija
552 MINISTARSTVO POMORSTVA VLADE FNRJ Glavna uprava pomorstva i Ministarstvo pomorstva FNRJ1946-1953.1945-1953.Federativna Narodna Republika Jugoslavija
556 KOMITET ZA ELEKTROPRIVREDU VLADE FNRJ Ministarstvo elektroprivrede Vlade FNRJ, Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ.1950.1948-1950.FNRJ
559 SAVEZNA KOMISIJA ZA KULTURNE VEZE S INOSTRANSTVOM sSvezna komisija za kulturne veze sa inostranstvom1953-1971.1946-1971.socijalistički
577 SAVEZNI KOMITET ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE Savezni komitet za rad i zapošljavanje1974-1978.1973-1978.SFRJ
578 SAVEZNI KOMITET ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU Savezni komitetr za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu1978-1989.1975-1989.SFRJ
58 EKONOMSKI INSTITUT Ekonomski institut FNRJ1946-1958.1947-1959.FNRJ
582 SAVEZNI KOMITET ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU Savezni komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu1974-1978.1973-1978.SFRJ
586 SAVEZNI SAVET ZA RAD Savezni savet za rad1967-1971.1967-1971.SFRJ