početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 559

naziv fonda: SAVEZNA KOMISIJA ZA KULTURNE VEZE S INOSTRANSTVOM

stvaraoci arhivske građe: sSvezna komisija za kulturne veze sa inostranstvom

granične godine fonda: 1953-1971.

granične godine građe: 1946-1971.

period građe fonda: socijalistički

količina arhivske građe: 217 fascikli

dužina fonda: 21.5

stanje građe: dobro očuvana

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađena

obrađivač: Ivan Hofman

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Svi organi uprave FNRJ koji su bili nadležni za prosvetu i kulturu u periodu 1945–1953. imali su svoje odseke, odeljenja i/ili sektore koji su bili zaduženi za uspostavljanje i održavanje kulturno-prosvetnih veza sa inostranstvom. Nove, daleko veće spoljnopolitičke ambicije vladajuće partijske birokratije, proizašle iz sukoba sa Informbiroom 1948. uticale su na odluku da se ovi poslovi objedine pod krovom jedne specijalizovane institucije i 12. marta 1953. osnovana je Komisija za kulturne veze sa inostranstvom sa ciljem da pomaže održavanje i razvijanje kulturnih veza FNRJ sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama.
Zadatak Komisije bio je da upoznaje institucije i pojedince iz inostranstva sa dostignućima FNRJ na polju kulture i da na taj način doprinese upoznavanju inostrane javnosti sa istorijom i kulturom jugoslovenskih naroda (istovremeno i da inostrana javnost upozna dostignuća FNRJ u izgradnji socijalizma). Komisija je takođe imala zadatak da omogući upoznavanje jugoslovenskih naroda sa kulturnim stremljenjima i dostignućima drugih naroda, da uspostavi i razvija saradnju sa ustanovama i organizacijama iz inostranstva koje deluju na području kulturne propagande. O svom radu davala je potrebne informacije Saveznom izvršnom veću, javnosti i pojedinim zainteresovanim ustanovama i pojedincima. Nadzor nad radom Komisije vršilo je neposredno Savezno izvršno veće.
Prema Uredbi o Komisiji za kulturne veze sa inostranstvom od 31. marta 1960. ustanova je bila definisana kao organ društvenog samoupravljanja u oblasti kulturnih, prosvetnih i naučnih veza sa inostranstvom. Pored onoga što je bilo propisano Uredbom i Statutom iz 1953. Komisija je dobila sledeće zadatke: da razmatra u celini i predlaže SIV-u i nadležnim organima uprave mere za uspostavljanje i razvijanje kulturne, prosvetne i naučne saradnje sa inostranstvom; da učestvuje u zaključivanju konvencija i dr. ugovora o saradnji sa drugim zemljama i da na osnovu njih utvrđuje godišnje programe kulturne saradnje sa inostranstvom; da organizuje konkretne oblike kulturno-prosvetno-naučne saradnje (organizuje izložbe jugoslovenske umetnosti u inostranstvu, odnosno inostrane u Jugoslaviji, plasira jugoslovensku književnost, odnosno pomaže inostranim ustanovama u plasiranju inostrane književnosti u Jugoslaviji, organizuje turneje jugoslovenskih umetnika i ansambala, odnosno inostranih u Jugoslaviji, organizuje razmenu naučnih radnika i studenata, utvrđuje godišnje planove izdavanja publikacija o kulturnom životu FNRJ namenjene inostranstvu, odlučuje o učešću jugoslovenskih kulturnih i naučnih radnika na međunarodnim festivalima i naučnim skupovima). Svi programi kulturne, prosvetne i naučne saradnje koje bi sastavila Komisija bili su prosleđivani Državnom sekretarijatu za inostrane poslove na odobrenje.
Na osnovu Zakona o saveznim organima uprave iz februara 1965. Komisija je postala organ za poslove od interesa za federaciju sa svojstvom pravnog lica.
Maja 1967. donet je Zakon o saveznim organima uprave, saveznim savetima i saveznim organizacijama. Ovim pravnim aktom bile su obrazovane savezne komisije, u cilju obavljanja stručnih poslova koje su vršila kolektivna tela ili koja su bila od interesa za dva ili više savezna organa uprave. Komisija za kulturne veze sa inostranstvom bila je preimenovana u Saveznu komisiju za kulturne veze sa inostranstvom. Zadržala je svojstva pravnog lica obavljajući sledeće poslove: koordinirala je rad državnih organa i organizacija u oblasti kulturno-prosvetne saradnje sa inostranstvom, predlagala je mere za njeno unapređenje, učestvovala u zaključivanju programa kulturne i prosvetne saradnje SFRJ sa drugim zemljama.
Savezna komisija za kulturne veze sa inostranstvom bila je ukinuta Zakonom o organizaciji i delokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija i prestala je da radi 1. oktobra 1971.
Najveći deo poslova ukinute Savezne komisije za kulturne veze sa inostranstvom preuzele su odgovarajuće republičke komisije, a deo poslova preuzeo je i Savezni zavod za međunarodnu naučnu, prosvetno-kulturnu i tehničku saradnju.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad