početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 54

naziv fonda: REPARACIONA KOMISIJA PRI VLADI FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Reparaciona komisija vlade FNRJ

granične godine fonda: 1945-1954.

granične godine građe: 1945-1954.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 695 fascikli, 176 knjiga evidencije

dužina fonda: 97

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač: Margareta Jovović

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Državna komisija za ratnu štetu osnovana je Uredbom Predsedništva Ministarskog saveta od 2. aprila 1954. sa zadatkom da prikupi podatke o celokupnoj ratnoj šteti u državi, da prijavljenu štetu proveri, proceni, izradi plan raspodele ratne štete, organizuje rad na pribavljanju i sređivanju podataka o ratnoj šteti u federalnim jedinicama i vodi nadzor nad ovim radom. Članom 7 iste Uredbe rešeno je da Predsedništvo Ministarskog saveta propiše Pravilnik o organizaciji i radu Državne komisije, te da se kao organi Državne komisije u federalnim jedinicama obrazuju Zemaljske komisije za ratnu štetu. Savezne ustanove koje su se bavile poslovima reparacija i restitucija bile su: Zavod za reparaciona potraživanja pri Upravi spoljne trgovine (osnovana 17. decembra 1945) i Reparaciona komisija pri vladi FNRJ (osnovana 15. februara 1946). U članu 4 i 5 Uredbe stajalo je da Reparaciona komisija preuzima preostale poslove Državne komisije za ratnu štetu, koja se ukida dok će Zemaljske komisije za ratnu štetu produžiti poslovanje kao organi Reparacione komisije o pitanju ratne štete. Reparacioni zavod prelazi iz nadležnosti Ministarstva spoljne trgovine u nadležnost Reparacione komisije i postaje njen organ. Reparaciona komisija rukovodila je radom Reparacione i restitucione delegacjije FNRJ u inostraanstvu koja je delovala u sastavu Jugoslovenskih vojnih misija. Odlukom SIV od 9. marta 1954. Reparaciona komisija je ukinuta a preostale poslove prešli su u nadležnost Državnog sekretarijata za poslove opšte uprave i budžet FNRJ.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad