početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 55

naziv fonda: SAVET AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI SFRJ

stvaraoci arhivske građe: Predstavnici Srpske akadenije nauka (SAN), Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU) i Slovenske akademije znanosti in umjetnosti (SAZU), 1948-1949; Savet akademija nauka FNRJ, 1949-1963; Savet akademija nauka i umetnosti SFRJ, 1964-1972.

granične godine fonda: 1949-1972.

granične godine građe: 1948-1972.

period građe fonda: Socijalistička Jugoslavija

količina arhivske građe: 78 fascikli, 39 knjiga evidencije.

dužina fonda: 9

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Slobodanka Dojčinović

informativno sredstvo: Inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Predstavnici SAN, JAZU i SAZU sastali su se u Zagrebu od 10-12. januara 1948. I podneli izveštaje o radu te tri akademije i zaključili da se organizacijom naučnog rada u FNRJ treba da bave akademije, a radi koordinacije rada u celoj državi treba da se pri Vladi FNRJ oformi Savet akademija nauka, u koji bi ušli delegati svih akademija u FNRJ. Na sastanku u Ljubljani, od 11-12. maja 1948. predstavnici akademija razmatrali su problematiku, kojom će se baviti Savet akademija FNRJ i određeno je vreme početka njegovog rada. Savet akademija FNRJ je funkcionisao na principu delegiranja predstavnika na sastanke međunarodnih akademskih tela. U narednim godinama pri Savetu akademija FNRJ formirane su mnoge komisije i odbori i druga radna tela iz pojedinih oblasti naučnog rada. Tek na sastanku od 3-4. aprila 1958. u Zagrebu, predstavnici triju akademija u FNRJ formirali su Komisiju za utvrđivanje programa delatnosti Saveta akademija FNRJ, da bi na sastanku u Beogradu 12. maja 1958. bili predloženi zajednički naučni poslovi. Deo poslova Saveza akademija FNRJ preuzeo je 1959. Savezni savet za naučni rad.
Savet akademija FNRJ je trebalo da prestane sa radom 10. maja 1960. po Rešenju Državnog sekretarijata za poslove FNRJ od 25. januara 1960, međutim njegovi poslovi su preneti na novoosnovani Savet akademija nauka i umetnosti FNRJ od 30. januara 1960, kao društveno telo akademija u FNRJ. Pri Savetu akademija FNRJ (od 1964. Preimenovanog u SFRJ) u sledećim godinama radilo se na formiranju raznih naučnih komisija i delegiranju njihovih članova u razna međunarodna akademska tela i asocijacije, naročito na njihove sastanke i skupove, i podnosili izveštaji o radu pojedinih akademija u SFRJ. Rad Saveta akademija SFRJ se svodio na rad njihovog predsedništva, međuakademskih odbora, pisanja naučnih biltena i finansijskih izveštaja o godišnjim poslovanjima. Savet akademija nauka i umetnosti se sastajao i u 1972, kada njegova delatnost zamire i on praktično prestaje sa radom bez da nije donet neki formalni akt o njegovom ukidanju.
Arhivska građa Saveta akademija nauke i umertnosti SFRJ značajna je po tome, što može da pokaže u kakvom se stepenu razvijala međuakademska saradnja u SFRJ (FNRJ) od 1949-1972, naročito u odnosu planiranog i ostavarenog međuakademskog rada.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad