početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 577

naziv fonda: SAVEZNI KOMITET ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE

stvaraoci arhivske građe: Savezni komitet za rad i zapošljavanje

granične godine fonda: 1974-1978.

granične godine građe: 1973-1978.

period građe fonda: SFRJ

količina arhivske građe: 44 fascikle, 19 knjiga evidencije.

dužina fonda: 5.7

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Vesna Đokić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Osnivanje Saveznog komiteta za rad i zapošljavanje, neposredna je posledica ustavnog transformisanja jugoslovenske federacije, pa prema tome, i njenih upravnih funkcija u oblasti rada, zapošljavanja i socijalnog osiguranja, nastalih tokom 1974 – 1978, konačnim usvajanjem novog Ustava. komitet je , kao savezni organ uprave, sa kolegijalnim sastavom, imao sasvim novu ulogu u odnosu na ulogu ranijih saveznih organa uprave u ovoj oblasti. Bivši, Savezni sekretarijat za rad i socijalnu politiku, vršio je upravne poslove iz okvira prava i dužnosti Federacije u oblastima, u kojima savezni organi uprave obezbeđuju primenu saveznih zakona, i za njih je bio odgovoran. Savezni komitet za rad i zapošljavanje – vršio je upravne, stručne i druge poslove iz okvira prava i dužnosti federacije – u oblastima, u kojima savezni organi, po pravilu, nisu ovlašćeni za neposredno sprovođenje saveznih propisa.
Upravna funkcija Komiteta bila je da: izvršava zakone i druge propise, sprovodi utvrđenu politiku, prati stanje i probleme u oblastima u kojima je nadležan, pokreće inicijative za rešavanje problema, priprema nacrte zakona i drugih propisa i da – o svemu ovome obaveštava Saveznu skupštinu.
Članom 32. Zakona o (trećim) izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i delokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija (1971), ukinut je Savezni sekretarijat za rad i socijalnu politiku, a članom 12a istog Zakona, osnovan je Savezni komitet za rad i zapošljavanje. Novoosnovani komitet počeo je sa radom 1. juna 1974. godine.
U okviru svog delokruga, Savezni komitet za rad i zapošljavanje obavljao je poslove koji su se odnosili na: Osnovna prava radnika u udruženom radu, zapošljavanje, radne odnose, raspoređivanje čistog dohotka i sredstava za lične dohotke, zaštitu na radu, socijalno osiguranje i druga osnovna prava radnih ljudi kojima se obezbeđuje njihova socijalna sigurnost i solidarnost, zapošljavanje i zaštitu položaja i prava jugoslovenskih građana na privremenom radu u inostranstvu, evidencije u oblasti rada od interesa za celu zemlju, saradnju sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama u oblasti rada – osim poslova iz navedenih oblasti - koji su stavljeni u delokrug drugog saveznog organa uprave ili savezne organizacije.
Bilo je poslova koji nisu ulazili u delokrug Komiteta a on ih je, u skladu sa odlukama Vlade, ipak obavljao. Na primer: Priprema zakona o obavezama federacije za penzije boraca, rešavanje sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona o primeni propisa u oblasti poreza, doprinosa i taksi, rad na programu socijalne politike, priprema mera za zaštitu standarda stanovništva sa najnižim primanjima, pripreme za učešće Jugoslovenske delegacije na Konferenciji o evropskoj bezbednosti i saradnji, organizovanje boravka MisijeMMF-a i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u Jugoslaviji i drugi.... KOmitet je od 1075. do 1978. godine , obavljao stručne i administrativne poslove za potrebe Odbora za dodeljivanje “ Prvomajske nagrade rada”.
Formiranjem saveznog komiteta za rad i zapošljavanje, posle duže prepiske sa SIV-om i drugim saveznim organima, ukinuta je Jugoslovenska komisija za saradnju sa Međunarodnom organizacijom rada. Ocenjeno je da Komitet, kao kolegijalni organ u kome su se se već nalazili, osom predstavnika saveznih organa i organizacija, i predstavnici Sindikata, privredne komore Jugoslavije, i drugi, može da obavlja poslove pomenute Komisije. Nadležni su smatrali da bi postojanje i paralelno delovanje Komiteta za rad i zapošljavanje i Komisije za saradnju sa MOR, bilo suvišno. Črtvorogodišnja praksa pokazala je da ovo rešenje nije bilo najsrećnije, i Komitet se, neposredno pre svog ukidanja( zbog nove reorganizacije savezne uprave) svesrdno zalagao, da se ponovo formira Jugoslovenska komisija za saradnju sa Međunarodnom organizacijom rada.
Zbog prirode poslova koji su mu delokrugom određeni, Komitet je stručno sarađivao sa Skupštinom SFRJ i njenim telima, Saveznim izvršnim većem, Predsedništvom SKJ, Saveznim zavodom za društveno planiranje, Saveznim zavodom za statistiku, saveznim biroom za poslove zapošljavanja, Saveznim sekretarijatom za inostrane poslove i drugim saveznim organima i organizacijama. Ne može se reći, posle uvida u građu nastalu radom Komiteta, da je saradnja sa pojedinim organima uprave tekla glatko i efikasno. Problemi su se javljali, kako to često biva, zbog nedovoljno definisanih delokruga rada i nerazgraničenih nadležnosti. Najviše nesporazuma, čak ignorisanja, bilo je u odnosu između Komiteta i radnih tela Savezne skupštine. Naime, delokrug i odnos između matičnog organa uprave ( Komiteta) i skupštinskih veća, koja su takođe radila na pripremi saveznih zakona, nije bio precizno definisan. Događalo se da Savezni komitet za rad i zapošljavanje treba da nadgleda primenu zakona, u čiji proces pripreme i izrade nije bio uključen- Predlog Komiteta bio je, da se tokom pripreme saveznih propisa, matičnom organu uprave, zakonom opredeli aktivna uloga.
Savezni komitet za rad i zapošljavanje ukinut je i prestao sa radom 15. maja 1978. godine, a njegove poslove preuzeo je novoosnovani Savezni komitet za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu. Novi Komitet počeo je da radi 16. maja 1978. godine.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad