početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 552

naziv fonda: MINISTARSTVO POMORSTVA VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Glavna uprava pomorstva i Ministarstvo pomorstva FNRJ

granične godine fonda: 1946-1953.

granične godine građe: 1945-1953.

period građe fonda: Federativna Narodna Republika Jugoslavija

količina arhivske građe: 102 fascikle, 108 knjiga evidencije

dužina fonda: 15.5

stanje građe: dobro očuvana

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Predrag Krejić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Ministarstvo pomorstva Federativne Narodne Republike Jugoslavije je osnovano 31. januara 1946. godine kao naslednik dotadašnje Glavne uprave pomorstva koja je obavljala poslove iz domena civilnog pomorstva. U početnom periodu težište delovanja Ministarstva je bilo na otklanjanju ratne štete i restituciji plovnog parka, da bi se sve više orijentisalo na poslove u vezi sa daljom izgradnjom pomorske infrastrukture i trgovačke mornarice kao i njihovoj eksploataciji. Pod nadleštvom Ministarstva su se nalazile brojna preduzeća i administrativne ustanove iz oblasti pomorstva uključujući i pomorsko školstvo i izdavanje publikacija. Sa procesom decentralizacije savezne države i prelaska sa planske privrede na samoupravu postepeno se smanjivala nadležnost Ministarstva i ono je 13. januara 1953. godine ukinuto. Umesto njega je na saveznom nivou formirana Uprava pomorstva i rečnog saobraćaja sa znatno manjim nadležnostima.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad