početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 582

naziv fonda: SAVEZNI KOMITET ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU

stvaraoci arhivske građe: Savezni komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu

granične godine fonda: 1974-1978.

granične godine građe: 1973-1978.

period građe fonda: SFRJ

količina arhivske građe: 48 fascikli, 110 jedinica opisa, 27 knjiga evedencije.

dužina fonda: 6.5

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađena

obrađivač: Lidija Opojevlić Hofman

informativno sredstvo: sumarno-analitički inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Savezni komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu osnovan je 1974. godine Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i delokrugu saveznih organa i saveznih organizacija, a počeo je da radi 1. juna 1974. godine. Nasledio je veći deo poslova Saveznog sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Po navedenom Zakonu, a što se može videti i po Poslovniku o radu ovog komiteta i na osnovu uvida u samu arhivsku građu, Komitet je vršio poslove koje su se odnosili na zaštitu života i zdravlja ljudi od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju, proizvodnju i promet opojnih droga i stavljanje u promet lekova i otrova, zdravstvenu ispravnost životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, zaštitu i unapređenje čovekove sredine koji su od interesa za celu zemlju i međunarodnu zajednicu, zaštitu članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi, evidencije u oblasti zdravstva, lečenje u inostranstvu, međunarodnu saradnju u oblasti zdravstva ​i socijalne politike, bavio se pitanjima dečije zaštite, statusa žene u savremenom društvu i dr.
Komitet je formiran i delovao u vreme dezintegrisanja jugoslovenske države, što se odrazilo i na njegov rad. Veći deo poslova prešao je na republičke sekretarijate za zdravstvo i socijalnu politiku. U nadležnosti Komiteta bili su poslovi koji su od interesa za celu zemlju, federaciju. Komitet je uglavnom imao ulogu savetodavca i koordinatora između SIV-a, republika i drugih saveznih i republičkih ustanova u rešavanju pitanja iz njegove nadležnosti. Neposredna nadležnost odnosila sa uglavnom na sanitarnu kontrolu na granici, gde se vršila kontrola uvoza namirnica, predmeta opšte upotrebe i prenosa posmrtnih ostataka. Ovaj komitet je bio predlagač mnogih saveznih zakona i propisa iz svoje nadležnosti. Arhivska građa svedoči o poslovima koje je vršio u interesu federacije.
Savezni komitet za zdravstvo i socijalnu zaštitu ukinut je 15. maja 1978. godine Zakonom o organizaciji i delokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija, a nadležnosti i poslove preuzeo je novoosnovani Savezni komitet za rad, zdravstvo i socijalnu politiku.


skraćenice:
SFRJ- SAVEZNA FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
EEZ-EVROPSKA EKONOMSKA ZAJEDNICA
KEBS- EVROPSKA KOMISIJA BEZBEZNOST I SARADNJU
ECE - EVROPSKA KOMISIJA UN ZA EVROPU
DR - DEMOKRATSKA REPUBLIKA
SSIP- SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA INOSTRANE POSLOVE
ICSW- MEĐUNARODNI SAVET ZA SOCIJALNO OSIGURANJE
GATT- SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA (GENERAL AGREEMENT OF TARIFF AND TRADE)
SSRNJ- SAVEZ SOCJALISTIČKOG RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE
UN, OUN, - UJEDINJENE NACIJE, ORGANIZACIJA UJEDNINJENIH NACIJA
UNICEF- ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NACIJA ZA POMOĆ DECI
UNDP- PROGRAM UN-A ZA RAZVOJ (UN DEVELOPMENT PROGRAMME)
ONO- OPŠTENARODNA ODBRANA
MGŽ- MEĐUNARODNA GODINA ŽENA
MOR- MEĐUNARODNA ORGANIZACJA RADA
HABITAT- KONFERENCIJA UN-A O LJUDSKIM NASELJIMA
SEV-SAVET ZA EKONOMSKU POMOĆ
UNEP- PROGRAM UN-A ZA ŽIVOTNU SREDNU (UN ENVIROMENT PROGRAMME)


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad