početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 586

naziv fonda: SAVEZNI SAVET ZA RAD

stvaraoci arhivske građe: Savezni savet za rad

granične godine fonda: 1967-1971.

granične godine građe: 1967-1971.

period građe fonda: SFRJ

količina arhivske građe: 56 fascikli, 14 knjiga.

dužina fonda: 6.5

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Vesna Đokić

informativno sredstvo: sumarno-analitički inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Zakonom o saveznim organima uprave, saveznim savetima i saveznim organizacijama osnovan je Savezni savet za rad, 18. maja 1967.godine. Novoosnovani Savet preuzeo je poslove ukinutog Saveznog sekretarijata za rad. To znači da je, kao kolegijalno telo nastavio da se bavi pitanjima rada i radnih odnosa, socijalnog osiguranja i zaštite na radu. U okviru njegovih nadležnosti bila je i međunarodna saradnja preko Jugoslovenske nacionalne komisije za MOR( Međunarodna organizacija rada).Savezni savet za rad nastavio je da,zajedno sa drugim saveznim organima uprave i saveznim organizacijama koordinira radom i obavlja poslove iz radno-pravne i socijalne zaštite jugoslovenskih radnika u inostranstvu.
U uslovima kada su se redefinisale funkcije Federacije, Savezni savet za rad je: Obavljao stručne i druge poslove u oblasti rada i socijalnog osiguranja; Sprovodio politiku Savezne skupštine u tim oblastima; Razmatrao pitanja od zajedničkog interesa za savezne organe i organizacije u oblasti rada i socijalnog osiguranja; zauzimao stavove po tim pitanjima; preduzimao inicijativu za donošenje zakona i drugih akata Savezne skupštine i SIV-a ; Predlagao preduzimanje odgovarajućih mera; Donosio propise za koje je ovlašćen; i vršio druge poslove iz svog delokruga kao kolegijalno telo.
Operativni poslovi Saveznog saveta za rad koji proizilaze iz ovih poslova bili su da: Pretresa načelna i druga pitanja koja se odnose na stanje i razvoj u oblasti radnih odnosa; Zauzima stavove o pojedinim pitanjima i donosi zaključke; Daje inicijativu za donošenje zakona i drugih akata; Predlaže Saveznoj skupštini i SIV-u preduzimanje odgovarajućih mera; Obaveštava Saveznu skupštinu i SIV o stanju, kretanjima i pojavama u oblasti rada; Utvrđuje program rada Saveta sa programom rada SIV-a i Savezne skupštine; Utvrđuje smernice za donošenje finansijskog plana Stručne službe Saveta...i da podnosi izveštaj Saveznoj skupštini o radu Saveta:
Savezni savet za rad ukinut je Zakonom o organizaciji i delokrugu saveznih organa uprave i prestao je da radi 1.oktobra 1971.godine. Istog dana počeo je sa radom Savezni sekretarijat za rad i socijalnu politiku u čiji delokrug prelaze poslovi ukinutog Saveta.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad