početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
341 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U VELIKOJ BRITANIJI – LONDON Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Velikoj Britaniji - London1919-1945.1919-1946.Kraljevina Jugoslavija
50 PREDSEDNIŠTVO VLADE FNRJ Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije, Predsedništvo Privremene vlade DFJ, Predsedništvo Vlade FNRJ.1944-1953.1942-1953.FNRJ
15 PREZIDIJUM NARODNE SKUPŠTINE FNRJ Izvršni odbor i Predsedništvo AVNOJ-a, 1942-1945; Predsedništvo Privremene narodne skupštine DFJ, 1945-1946; Predsedništvo Ustavotvorne narodne skupštine Jugoslavije, 1945-1946; Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, 1946-1964.1946-1957.1942-1957.FNRJ
40 PRIVREDNI SAVET VLADE FNRJ Privredni savet Vlade FNRJ1944-1953.1944-1953.FNRJ
54 REPARACIONA KOMISIJA PRI VLADI FNRJ Reparaciona komisija vlade FNRJ1945-1954.1945-1954.FNRJ
99 ROTARY INTERNATIONAL - 77 DISTRIKT Rotary International - 77. district1928-1940.1928-1940.Kraljevina Jugoslavija
83 SAVA N. KOSANOVIĆ Sava N. Kosanović, 1894-1956; Emigrantska vlada Kraljevine Jugoslavije 1941-1945; Narodna skupština FNRJ, 1946-1948; Savezno izvršno veće, 1953-1956.1894-1956.1928-1956.Kraljevina i Socijalistička Jugoslavija
55 SAVET AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI SFRJ Predstavnici Srpske akadenije nauka (SAN), Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU) i Slovenske akademije znanosti in umjetnosti (SAZU), 1948-1949; Savet akademija nauka FNRJ, 1949-1963; Savet akademija nauka i umetnosti SFRJ, 1964-1972.1949-1972.1948-1972.Socijalistička Jugoslavija
59 SAVET ZA ENERGETIKU I EKSTRAKTIVNU INDUSTRIJU VLADE FNRJ Savet za energetiku i ekstraktivnu industriju vlade FNRJ1950-1951.1946-1951.FNRJ
6 SAVET ZA MAŠINOGRADNJU VLADE FNRJ Ministarstvo teške industrije Vlade FNRJ, 1947-1950; Savet za mašinogradnju Vlade FNRJ, 1950-1951.1950-1951.1947-1952.Socijalistička Jugoslavija