početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1165 Trgovačka banka d.d. LJUBLJANA - da - - -
170 Trgovačka kreditna banka BEOGRAD - da - - -
2157 Turopoljska veresijska banka d.d. VELIKA GORICA - da - - -
1684 Ujedinjene centralne banke d.d. SARAJEVO - dada - -
2178 Veliko-gradištanska banka a.d. VELIKO GRADIŠTE - da - - -
2180 Velikogradištanska štedionica a.d. VELIKO GRADIŠTE - da - - -
177 Zemaljska kreditna banka a.d. BEOGRAD - da - dada
2115 Židovska trgovačka i obrtna banka d.d. TUZLA - da - - -