početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
3 Ađanski kreditni zavod d.d. ADA - da - - -
4 Ađansko-Molska ujedinjena štedionica d.d. ADA - da - - -
1661 Amerikansko-srpska kreditna banka za šumsku industriju i kolonizaciju d.d. SARAJEVO - dada - -
1662 Banka za šumsku industriju d.d. SARAJEVO - da - - -
114 Beogradska trgovačka banka BEOGRADdada - - -
1663 Bosanska industrijska i trgovačka banka d.d. SARAJEVO - da - da -
125 Dunavska banka a.d. BEOGRAD - da - - da
127 Eskontna banka a.d. BEOGRAD - da - - -
884 Fabrika celuloze d.d. DRVAR - da - - -
929 Golubinačka štedionica a.d. GOLUBINCI - da - - -