početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1441 Jugoslovenska banka d.d. OSIJEK - dada - da
1513 Mlavska štedionica a.d. PETROVAC (požarevački) - da - - -
1514 Mlavska zadruga a.d. PETROVAC (požarevački) - da - - -
1661 Amerikansko-srpska kreditna banka za šumsku industriju i kolonizaciju d.d. SARAJEVO - dada - -
1662 Banka za šumsku industriju d.d. SARAJEVO - da - - -
1663 Bosanska industrijska i trgovačka banka d.d. SARAJEVO - da - da -
1672 Muslimanska centralna banka d.d. za BiH SARAJEVO - da - - -
1676 Srpska banka d.d. SARAJEVO - da - - -
1677 Srpska centralna banka d.d. SARAJEVOdada - - da
1678 Srpska centralna privredna banka d.d. SARAJEVOdada - - da