početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1679 Srpska narodna banka d.d. SARAJEVO - da - - -
1680 Srpska privredna banka d.d. SARAJEVOdada - - -
1681 Srpska prometna banka d.d. SARAJEVO - da - - -
1684 Ujedinjene centralne banke d.d. SARAJEVO - dada - -
1695 "Šipad" šumsko-industrijsko preduzeće d.d. SARAJEVO - da - - -
1789 Srpska zemljoradnička banka a.d. SKOPLJE - da - - -
1907 Mitrovačka štedionica d.d. SREMSKA MITROVICA - da - - -
1938 Kreditna banka d.d. STARA PAZOVA - da - - da
2115 Židovska trgovačka i obrtna banka d.d. TUZLA - da - - -
2116 Kreditni zavod d.d. TUZLA - da - - -