početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.8. - RAZNOoznaka fonda: 439

broj fascikle: 5

broj jedinice opisa: 13

naziv jedinice opisa: RAZNO

folijacija:

vrsta dokumenta: prepiska, pismo, telegram, cirkular.

godina: 1942-1944.

jezik: srpski, engleski, slovenački, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Prepiska Poslanstva u Otavi sa Kraljevskim Poslanstvom u Vašingtonu; savezničke vojne misije, isplata dela troškova koji otpada na jugoslovensku misiju; J. Alderic Raymond moli sliku jugoslovenskog kralja sa potpisom; prota Marko Komnenić traži informacije radi boravka u Kanadi, episkop Dionisije se zalaže za boravak prote Komnenića; o sastanku kanadskih Jevreja u Montrealu, Torontu i Winnipegu; razne informacije: pismo Louisa Korošeca u kome traži informaciju o događajima u Cerkniškoj okolini, o pasoškim knjižicama, o aktivnosti komunista u Kanadi, Edo Jardaš - vođa hrvatskih komunista u Torontu; zakletva koju državni službenik polaže kad stupi na dužnost; Andre Patry iz biblioteke provincije Quebec traži podatke o Vojvodini, adrese jugoslovenskih ministara, podatke o mađarskoj manjini u Jugoslaviji; The Secretary of State for External Affairs: regulisanje carina; jugoslovenska himna prevedena na engleski jezik; jugoslovenski kralj odlikovao je W.M. Birksa, pretsednika Udruženja Kanadskih prijatelja Jugoslavije ordenom Svetog Save I stepena; razni pozivi upućeni poslaniku I. Cankaru; oslobođenje taksa za jugoslovenske pomorce; kupovina insulina u Torontu i slanje u Njujork; Sebastian Lončar traži upute za pomilovanje svoga brata u Argentini; prepiska Poslanstva u Otavi sa Kraljevskom vladom u Londonu; konstituisan je Komitet savezničkih Ministara inostranih poslova; cirkular Ministarstva inostranih poslova o regulisanju prinadležnosti osoblja građanskog i vojnog reda; češka ambasada šalje govor dr E. Beneša; "Odredbe o regulisanju prinadležnosti osoblja građanskog i vojnog reda"; MIP KJ šalje spisak diplomatskih i kancelarijskih činovnika na službi u tom Ministarstvu; odbor za organizaciju "Jugoslovenskog kongresa" poziva na manifestaciju u Montevideu; dopuna Uredbe o državljanstvu; o sastanku Ruzvelt-Čerčil-Staljin u Kanadi 1943; pismo Save Kosanovića o organizaciji "Srpske Narodne Odbrane" iz Chicaga i listu "Srbobran"; telegram: izjava pretsednika Vlade o veridbi kralja Petra II data agenciji "Reuter"; materijal o Jugoslaviji za radio "CBC Radio Canada"; englesko-američka konferencija u Quebeku 24.08.1943; novinski članak "Oporavilište za bolesne pomorce" u listovima "Glas Kanade" i "Hrvatski Glas"; "Summary of budget speech" by the hon. J.B.Chifley, treasurer of the Commonwealth of Australia; o posleratnoj emigraciji i kolonizaciji Kanade; pismo Janka Jančića iz Palerma svome bratu Savi Jančiću u Kanadi; svečanost puštanja u saobraćaj poštanskih maraka u SAD u čast Jugoslavije; slučaj Matije Jurmana; članak u "The Montreal Gazette" novinara D.J.Toševića o generalu Draži Mihailoviću; pismo Stephena Mohorka u kome traži informacije o braći u okupiranoj Sloveniji; naturalizacija savezničkih vojnika "Immigration and Naturalization Status of Members of Allied"; slučaj dr Susman-a koji je izbegao iz Zagreba u Njujokr; iz magazina "Canadian heroes" traže informacije o Jugoslaviji; o hapšenju sina Dinka Nika Kuluza; slučaj Cesara Gaona i njegove porodice; isplata računa kancelarije Dvora kralja Petra II, fotografije kralja; "Memorandum regarding gasoline rationing"; Presuda Vrhovnog suda Kanade između Gradskog veća Otave i uprave sela Rockcliffe; prepiska sa dr Ivanom Subbotićem, jugoslovenskim delegatom za Poslove Crvenog krsta u Severnoj Americi; izjava kapetana Borislava Todorovića; novinski članci "The New York Times" i "Herald Tribune"; slučaj inženjera Nikole Fuchs-a i Ljerke-Ette Plavetić i Alfreda Faltera; lečenje vojnika George Batrovicha, člana Jugoslovenske Vojne misije; odobrenje Jack Joseph Gartneru, rođenom u Jugoslaviji, za ulazak u kanadsku avijaciju; telegram: govor kralja Petra II održan na radiju 12.09.1944, narodu u Jugoslaviji; sastanak Saveta I.L.O. i učestvovanje jugoslovenskog delegata I. Subbotića; imenovanje jugoslovenskog delegata Nikole Kovačevića; jugoslovenski brod "Ivan Topić" stigao je u luku Halifax i iskrcavanje posade; organizacija Vijeće Kanadskih Južnih Slavena iz Toronta šalje 40 sanduka robe narodu u Jugoslaviju; imenovanje P. Cabrića za privremenog Otpravnika poslova u Kanadi; kanadska poljoprivreda: nove regulacije na uvoz nekih artikala u Kanadu (1942, 1943, 1944).


vrati se nazad