početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1.3. - VOJNA MISIJAoznaka fonda: 439

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 3

naziv jedinice opisa: VOJNA MISIJA

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, obrazac, pismo, izjava, telegram, molba.

godina: 1942-1943.

jezik: srpski, poljski, engleski.

napomena: incident 4 jugoslovenska podoficira v. 439-2-3

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Opšti materijali - Izveštaj pukovnika Dragutina P. Savića upućeni vojnom ministru o razgovoru sa vojnim izaslanikom Poljske u Otavi, potpukovnikom Ilinskim, o saradnji na prikupljanju obveznika, o smeštaju jugoslovenskih vojnika u poljskom logoru u Windsoru, i o sastanku predstavnika stranih sila u Kanadi sa predstavnicima Kanadskog glavnog generalštaba; obrasci za pozivanje obveznika državljana Jugoslavije; kanadske vojne vlasti učiniće sve olakšice svojim podanicima jugoslovenskog porekla, koji se dobrovoljno jave da služe u jugoslovenskoj vojsci; raspitivanje kaplara R. Mraovića o prelasku u jugoslovensku vojsku; izveštaj o prikupljanju obveznika i dobrovoljaca u SAD i Kanadi: slabo interesovanje za stupanje u jugoslovensku vojsku; Jugoslovensko Vojno izaslanstvo u Vašingtonu obavestilo je da se oko 200-250 Jugoslovena nalazi u vojnim jedinicama SAD (među njima su redov Nikola N. Babuković i potporučnik Lakić); zaključno sa 15.12.1942. Vojna misija je primila 26 prijava za stupanje u jugoslovensku vojsku; kanadske vojne vlasti nemaju ništa protiv neposrednog stupanja jugoslovenskih državljana iz građanstva u jugoslovenski vojni logor. Do 16.01.1943. prijavilo se 46 ljudi, među kojima je bilo i dobrovoljaca; spisak odeće i ostale opreme koja je prispela u jugoslovenski vojni depo; u Windsor iz SAD stigli su vazd. podoficiri: Hinko Šoić, Mihailo Stojanović, Vladimir Prostran i Radomir Besarabić, prema izveštaju majora Milivoja Mišovića oni su proterani iz SAD zbog neizvršenja naređenja; D.N.D.A. poslao je savezničkim Misijama Secret Circular Memorandum No 27, koji je u stvari naređenje za početak regrutovanja stranaca u Kanadi; u Kanadskom glavnom generalštabu Narodne Odbrane u Otavi održana je konferencija pretstavnika Savezničkih snaga (01.03.1943) o radu na prikupljanju dobrovoljaca i obveznika sa kanadske teritorije; Jugoslovenski Generalni konzulat u Montrealu poslao je ukupno 325 poziva; Misija je urgirala pozivanje od strane regrutskih ustanova vojnih Distrikta Kanade, gde žive Jugosloveni; 11.05. u logoru se nalazi ukupno 11 ljudi; nezainteresovanost jugoslovenske kolonije u Kanadi za stupanje u jugoslovensku vojsku - većina se nije odazvala jer su jugoslovenske prinadležnosti znatno manje nego u kanadskoj vojsci, i zbog loših plemenskih odnosa i političkih ekstremnosti; 30.05.1943. kanadskim vojnim vlastima podnet je izveštaj o obustavi rada na daljem prikupljanju ljudstva.
"Razno" - predlog ministru vojske o unapređenju podnarednika Stjepana Kolega u čin narednika, kao i pilota Vukadina Jelice i Milana Mitice.
- telegram: pretsednik Vlade KJ Slobodan Jovanović traži informacije o Risti Marinoviću.
- izjave na raportu: vodnika II klase Hinka P. Šoića, vazd. narednika Mihaila Đ. Stojanovića, vazd. narednika Vladimira T. Prostrana i narednika vazd.-pomorske grane Radomira I. Besarabića; molba za stupanje u Jugoslovensku vojsku Jovana Radomana.
- pismo g. Slavića upućeno Jugoslovenskom Poslanstvu u Otavi u kome moli da ga prime u jugoslovensko vazduhoplovstvo; A.D.P.Heeney, sekretar Konferencije, poziva na otvaranje Vazduhoplovne konferencije u Otavii 19.05.1942; Milan Selak iz Toronta želi da stupi u jugoslovensku avijaciju (1942, 1943).


vrati se nazad