početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

I - KABINET

I.2 - KABINET - U UŽEM SMISLU

I.2.1 - OPŠTI MATERIJALIoznaka fonda: 319

broj fascikle: 8

broj jedinice opisa: 10

naziv jedinice opisa: KABINET - OPŠTI MATERIJALI 1970. (DRUGI DEO)

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, elaborat, tabela, referat.

godina: 1970.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, makedonski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Dnevni red sastanka o obrazovanju slepih i slabovidih lica; izveštaj sa međunarodne konferencije o institucionalnim, administrativnim i finansijskim aspektima kulturne politike (Venecija, 1970); elaborat "Vaspitno-obrazovna delatnost narodnosti u SFRJ"; savetovanje o kulturi rada; elaborat "Funkcije federacije u oblasti obrazovanja i kulture i savezni organi za obrazovanje i kulturu"; radni predlog nacrta Rezolucije o razvoju kulture samoupravnog društva; izveštaj o radu Saveza gluvih Jugoslavije i drugi materijali sa Kongresa u Skoplju 1970; elaborat "Rad Saveznog saveta za obrazovanje i kulturu i predlozi institucionalnog rešavanja delatnosti obrazovanja i kulture na nivou federacije"; predlog Zakona o kulturnim zajednicama SR Slovenije i njihovom finansiranju; predlog Zakona o predračunu SR Slovenije; zapisnik sa Sedamnaeste sednice Prosvetno-kulturnog veća SR Slovenije; izveštaj o radu Komisije za stručno obrazovanje kadrova u privredi Savezne privredne komore Jugoslavije.


vrati se nazad