početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

I - KABINET

I.2 - KABINET - U UŽEM SMISLU

I.2.1 - OPŠTI MATERIJALIoznaka fonda: 319

broj fascikle: 20

broj jedinice opisa: 23

naziv jedinice opisa: PROSVETNO-KULTURNO VEĆE SKUPŠTINE SFRJ - 1

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, zapisnik, elaborat.

godina: 1967-1968.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Učešće organa federacije u finansiranju kulturnih manifestacija u zemlji; zabeleške sa sednica Međuodborske komisije Prosvetno-kulturnog veća i Saveznog veća za izradu dokumenta o sistemu obrazovanja i vaspitanja; elaborat o položaju obrazovanja, nauke i kluture; privredna kretanja u 1967. i elementi ekonomske politike u 1968. godini; izmene i dopune zakona o štampi i drugim medijima; ciljevi i principi novog sistema finansiranja obrazovanja i vaspitanja; teze o programu proslave godišnjice Drugog zasedanja AVNOJ-a; nacrt zakona o izmenama i dopunama Osnovnog zakona o ustanovama; nactr zakona o preduzećima; nacrt zakona o knjigovodstvu uz odgovarajuća obrazloženja; izveštaj o izvršenju društvenog plana razvoja Jugoslavije za period 1966-1970; elaborat "Privredna kretanja u 1968, razvojne mogućnosti i elementi ekonomske politike u 1969. godini"; predlog zakona o saveznom budžetu za 1969. godinu, obrazloženje i dr. prateća akta; elaborat "Demografska problematika penzijskog sistema"; nacrt teza za sistem penzijskog osiguranja; rasprava o ustavnim amandmanima; izveštaj o međunarodnoj saradnji u 1968.


vrati se nazad