početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

III - STRUČNA SLUŽBA

III.2 - PROSVETAoznaka fonda: 319

broj fascikle: 102

broj jedinice opisa: 130

naziv jedinice opisa: VISOKO ŠKOLSTVO I SAMOUPRAVLJANJE

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, referat.

godina: 1968.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Izveštaj o simpozijumu "Sistem obrazovanja u uvjetima samoupravljanja s osobitim osvrtom na visoko školstvo".
Materijali sa simpozijuma "Društveni i ekonomski aspekti obrazovanja": dr Marko Veselica "Društveno-ekonomski aspekti uključivanja usmjerenog (stručnog) obrazovanja u proces društvene reprodukcije u uvjetima samoupravljanja"; dr Šime Đodan "Funkcionalna veza između gospodarske i obrazovne strukture samoupravnog društva s modelom robne privrede"; dr Aleksandar Bazala "Sistem samoupravljanja na sveučilištu"; Krešimir Bezić "Stavovi studenata o vlastitoj ulozi u samoupravnim organima visokoškolskih ustanova"; dr Miloš Bogdanović "Problemi daljeg razvoja društveno-ekonomskih odnosa u visokom školstvu u uslovima privredne reforme"; Zvonimir Cviić "Stavovi visokoškolskih nastavnika o ulozi studenata u organizacijama samouprvljanja"; dr Nenad Gvozdanović "Struktura procesa odlučivanja na visokoškolskim ustanovama (s osvrtom na iskustvo Više ekonomske škole u Splitu)"; dr Dušan Jagodić "Patronaža kao oblik saradnje studenata i nastavnika"; dr Vera Pilić "Karakter i uloga Veća godina u razvoju sistema samoupravljanja na fakultetima"; dr Tone Klemenčič "Samoupravna autonomija u privredi i visokom školstvu"; dr Miodrag Nikolić, dr Dragoljub Simonović "Razvoj visokog školstva u uslovima samoupravljanja s osvrtom na iskustvo Univerziteta u Nišu"; Ivan Vuković "Samoupravljanje i samoupravni odnosi na sveučilištu i visokim školama"; Ivan Baković, Juraj Hraminčić "Utjecaj samoupravnih odnosa u novom sistemu financiranja na sistem visokoškolskog obrazovanja"; Ivo Cecić "Zadaci i ciljevi reforme visokog školstva"; Jovan Jovanović "O sistemu raspodele ličnih dohodaka u visokoškolskim ustanovama"; dr Bogdan Pilić "Dohodak radnih jedinica na fakultetu"; Jovan Ristović "Sociološki osvrt na radnu situaciju asistenta univerziteta u sistemu samoupravljanja"; dr Ante Vukasović "Materijalna osnova samoupravljanja"; dr Jagoda Klauzer "Uvjeti upisa na Zagrebačko sveučilište u svjetlu samoupravljanja"; dr Jovan Mandić "Utvrđivanje potreba za visokoškolskim kadrovima"; Mirjana Papo "Određivanje smjera obrazovanja visokokvalifikovanih kadrova u uslovima samoupravljanja na primjeru profesije socijalnih radnika u SR Bosni i Hercegovini"; Miroslav Vujević "Prijemni ispiti - socijalna selekcija".


vrati se nazad