početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 80

broj jedinice opisa: 113

naziv jedinice opisa: KONGRESI I SAVETOVANJA O LIKOVNIM UMETNOSTIMA

folijacija: 1-639.

vrsta dokumenta: referat, elaborat, stenografske beleške, rezolucija, nacrt uredbe.

godina: 1947-1952.

jezik: srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Materijali Prvog kongresa likovnih umetnika Jugoslavije iz 1947. godine: referat Đorđa Andrejevića Kuna "O mogućnostima, zadacima i perspektivama naše likovne umetnosti", referat Đure Tiljka o umetničkim udruženjima u FNRJ, stenografske beleške i Rezolucija; osvrt na rad Saveza likovnih umetnika Jugoslavije u 1948; stenografske beleške i drugi materijali sa Drugog plenuma Uprave Saveza likovnih umetnika FNRJ iz 1950; zapisnici sa sednica Muzejskog saveta FNRJ o problematici zaštite spomenika kulture; konferencija o etnografskim muzejima.


vrati se nazad