početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.5 - SEKTOR ZA VISOKE ŠKOLE, NAUKU I UMETNOSToznaka fonda: 317

broj fascikle: 68

broj jedinice opisa: 94

naziv jedinice opisa: FAKULTETI I INSTITUTI DRUŠTVENIH NAUKA

folijacija: 1-484.

vrsta dokumenta: izveštaj, uredba, pravilnik, elaborat, molba, pro memorija.

godina: 1945-1953s.a.

jezik: srpskohrvatski, slovenački.

napomena: Bilten pravnih fakulteta FNRJ br. 2, decembar 1950.

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Predlog nove uredbe Filozofskog fakulteta u Ljubljani; pravilnik o nastavi na pravnim fakultetima u FNRJ; pravilnik o nastavi u ekonomsko-komercijalnim visokim školama; nastavni plan pravnih fakulteta; nastavni plan ekonomskih fakulteta; zapisnik sa konferencije o reorganizaciji nastave na pravnim fakultetima i prateća dokumenta; Bilten pravnih fakulteta FNRJ br. 2, decembar 1950; Uredba sa zakonskom snagom o Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu; pojedini podaci o studentima Ekonomskog fakulteta u Ljubljani koji su predloženi za asistente; prepiska povodom arheoloških iskopavanja u Makedoniji koja vodi Arheološki institut SAN; rešenje o osnivanju Arheološkog saveta FNRJ i spisak njegovih članova; sastanak koordinacionog odbora za arheologiju; arheološka iskopavanja u Demir Kapiji; zapisnici sa sednica veća Bogoslovskog fakulteta u Zagrebu; rezolucija Drugog kongresa Društva istoričara Slovenije; zaključci Druge interfakultetske konferencije ekonomskih fakulteta; interfakultetska konferencija pravnih fakulteta; pro memorija o Balkanskom institutu pri JAZU; elaborat doktorskih kandidata Pravnog fakulteta u Zagrebu o potrebi da se sistem disertacije zameni sistemom rigoroza; mišljenje o rukopisu "Bukvar političke ekonomije"; izveštaj o stručnoj ekskurziji po Grčkoj studenata istorije Filozofskog fakulteta u Beogradu; teze o organizaciji i radu Visoke škole za turizam i ugostiteljstvo; projekat pisma o školovanju starijih članova KPJ, učesnika u narodnooslobodilačkoj borbi.


vrati se nazad