početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.1 - KABINEToznaka fonda: 317

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 1

naziv jedinice opisa: KABINET - POVERLJIVO

folijacija: 1-293.

vrsta dokumenta: izveštaj, raspis, elaborat, zapisnik.

godina: 1950-1952.

jezik: srpskohrvatski.

napomena: Elaborat o propagandnoj delatnosti stranih ustanova na prostoru FNRJ, o čemu je vođena diskusija na VIII sednici Saveta za nauku i kulturu (08 - 10. juli 1952), nalazi se u fascikli 86, jedinica opisa 120 "Opšti materijali o vezama sa inostranstvom".

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Građa o mobilizaciji službenika Saveta za nauku i kulturu u slučaju ratne opasnosti; elaborat o stručnom obrazovanju; zapisnici i zaključci različitih sednica Saveta za nauku i kulturu; poređenje obrazovnog sistema FNR Jugoslavije sa obrazovnim sistemom Kraljevine Jugoslavije.


vrati se nazad