početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.4 - ODELJENJE ZA VISOKE ŠKOLE I UNIVERZITETEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 37

broj jedinice opisa: 90

naziv jedinice opisa: FAKULTETI DRUŠTVENIH NAUKA

folijacija: 1-311

vrsta dokumenta: izveštaj, rezolucija, pravilnik, uredba.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, makedonski, albanski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Rezolucija studenata Ekonomsko-komercijalne visoke škole o potrebi da se ona podigne na rang fakulteta; plan ispita na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; zaključak Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Zagrebu o potrebi donošenja novog nastavnog plana i programa; brojno stanje nastavnog osoblja Ekonomsko-komercijalne visoke škole; rešenje o isključenju pojedinih studenata Ekonomsko-komercijalne visoke škole zbog "lošeg vladanja za vreme okupacije"; podaci o broju upisanih studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu; pitanje titule diplomiranih studenata Ekonomsko-komercijalne visoke škole; zapisnik o izboru matičara za osnivanje Pravnog fakulteta u Sarajevu; Pravilnik o radu Diplomatske škole Ministarstva inostranih poslova FNRJ; nacrt ispitnih grupa na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; odluka Filozofskog fakulteta u Zagrebu da pozove određeni broj naučnika iz slovenskih zemalja, radi držanja predavanja; Okvirna uredba o filozofskim fakultetima u FNRJ; nastavni plan Filozofskog fakulteta u Ljubljani; nastavni plan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu; primedbe na predloženi plan i program fakulteta društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani; predlog nastavnog plana pravnih fakulteta; nacrt nastavnog plana Pravnog fakulteta u Beogradu; zaključci sa sastanka direktora viših pedagoških škola u FNRJ; konkurs za zapošljavanje lektora na fakultetima u FNRJ; pravilnik o nastavi i nastavni plan Filozofskog fakulteta u Zagrebu; prepiska povodom osnivanja Filozofskog fakulteta u Skoplju; spisak nastavnog osoblja Filozofskog fakulteta u Skoplju; pravilnik o nastavi na ekonomskim fakultetima; nastava matematike i statistike na ekonomskim fakultetima; primedbe na Nacrt pravilnika o nastavi Filozofskog fakulteta u Zagrebu; materijali o osnivanju Novinarske i diplomatske visoke škole u Beogradu.


vrati se nazad