početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - STROGO POVERLJIVA ARHIVAoznaka fonda: 314

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 1

naziv jedinice opisa: ODELJENJE ZA VEZE SA INOSTRANSTVOM

folijacija: 1-16

vrsta dokumenta: izveštaj.

godina: 1948.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Izveštaji Vojne misije FNRJ u Berlinu o agitaciono-propagandnom radu, o propagandi repatrijacije, o radu obaveštajno administrativnog sektora; jugoslovenski studenti u Poljskoj, koji su se izjasnili za Rezoluciju IB; izjava grupe Jugoslovena sa Politehnike u Gdanjsku "protiv politike grupe Tita".


vrati se nazad