početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

5 - GODINA 1950

5.3 - REPUBLIČKE ELEKTROPRIVREDNE DIREKCIJE, PREDUZEĆA I POSTROJENJA

5.3.6 - CRNA GORAoznaka fonda: 11

broj fascikle: 156

broj jedinice opisa: 491

naziv jedinice opisa: PREDUZEĆA POD AOR-om GLAVNE DIREKCIJE ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE, DALEKOVODI I TRAFOSTANICE, TERMO I HIDROELEKTRANE

folijacija: 352-444

vrsta dokumenta: šema; izveštaj; rešenje; saglasnost; planska kalkulacija; spisak.

godina: 1950, s.a.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Preduzeća pod AOR-om Glavne direkcije elektroprivrede Crne Gore: Električno preduzeće Crne Gore: organizaciona šema.
Elektroboka, Preduzeće za proizvodnju i prenos električne energije, Kotor: organizaciona šema; izveštaji o takmičenju u 1949. godini; rešenje o prenosu delova osnovnih sredstava u korist preduzeća Elektroboka; planska kalkulacija za 1950. godinu; kritičan materijal za TE Kotor.
Dalekovodi i trafostanice: Spisak osnovnih sredstava vojnih električnih DV i TS; lokacija DV.
Termoelektrane:
TE "Volođa", Pljevlja: rešenje o osnivanju preduzeća; organizaciona šema preduzeća sa opisom poslova i objašnjenjem organizacione šeme; pitanje prijema montažnih radova; planska kalkulacija za 1950. godinu.
Hidroelektrane:
HE Glava Zete: izveštaj o stanju radova; plan opreme i puštanja u pogon.
HE LJutica: plan opreme i puštanja u pogon.
HE "Savo Mašković", Kolašin (Rijeka Mušovića): rešenje o osnivanju preduzeća; potreba za elektromontažnim radovima; izveštaj o stanju radova; potreba za opremom; planska kalkulacija za 1950. godinu.
HE Slap Zete: tehnički izveštaj; pitanje izrade krana za HE; planska kalkulacija za 1950. godinu; plan opreme i puštanja u pogon.


vrati se nazad