početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

17 - PREDSEDNIŠTVO MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE



oznaka fonda: 103

broj fascikle: 158

broj jedinice opisa: 573

naziv jedinice opisa: OPŠTI MATERIJALI (NEPROTOKOLISANI)

folijacija: 1-406.

vrsta dokumenta: pismo, objava, izveštaj, sporazum, proglas, analiza, kongresni materijal, memorandum.

godina: 1940-1945.

jezik: srpski, engleski, italijanski, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Različiti neprotokolisani dokumenti u materijali neslužbenog ili poluslužbenog karaktera dostavljeni predsedniku Ministarskog saveta ili članovima Ministarskog saveta u kojima su sadržana raznovrsna obaveštenja, informacije, predlozi u sl, koji se odnose na sve oblasti života u uslovima rata u zemlji a delom i u drugim zemljama.
Godina 1941:
Tekst ostavke bana Natlačena u Pokrajinskom veću zbog "bezrazložnog hapšenja u Sloveniji", upućene Emiliju Gracioliju, visokom komesaru Ljubljane; podaci iz novina i iz različitih izveštaja o ponašanju obaveštajno interesantnih ličnosti u zemlji; apel srpskom narodu (sa potpisom oko 550 "uglednih građana Beograda") da se sačuvaju red i mir u zemlji; proglas vojvode Koste Pećanca četnicima i srpskom narodu u kojem se pojavljuje zavođenje reda u zemlji i naređuje svima "koji se nalaze u šumama" vraćanje kućama i redovnim poslovima; mandat vojnog zapovednika u Srbiji generalu Milanu Nediću za sastav Vlade, sa predlogom Vlade; tekst govora Milana Nedića pred vojnim zapovednikom prilikom prihvatanja punomoćja i tekst govora vojnog zapovednika; pismo Dimitrija Ljotića knezu Namesniku od 22. februara i 30 avgusta 1940. godine (objavljeno 14. i 7. septembra 1941. godine "Našoj borbi") kojim upozorava Namesnika pa događaje koji predstoje, na slabosti srpske politike, na nedoraslost vlasti situaciji..; spisak ustaša koji su vršili ubistva i umorstva Srba u Lici od aprila do septembra 1941. godine (sa spiskom članova ustaškog odbora koji je naređivao hapšenja i ubistva).
Godina 1942:
Odiseja podmornice "Nebojša" - tekst n. n. o bekstvu podmornice u Grčku nakon kapitulacije jugoslovenske vojske; o nemačkom hapšenju porodice Dobrosava Jevđevića; pismo ambasadora u Vašingtonu Konstantina Fotića o radu Informativnog centra u Americi, političkim prilikama među iseljeništvom, akcijama i orijentacijama jugoslovenskog iseljeništva; o progonu pravoslavnih sveštenika - patrijarha Gavrila, vladike Platona, arhiepiskopa Dositeja; tekst "Srbi su izabrali rat"- o stradanju srpskog naroda; tekst p. n. o uređivačkoj politici Biltena Ambasade u Vašingtonu (o nesporazumima srpskih i hrvatskih kadrova); o pokušaju sklapanja sporazuma D. Mihailovića i partizana, i drugo.
Godina 1943:
Proglas nemačkog generala Badera srpskom narodu kojim se zahteva njegovo učešće u uništenju četničkih jedinica; izveštaj o radu tajne radio stanice "Karađorđe" u Jerusalimu od 20. novembra 1942. do 27. marta godine; spisak kolonije Jugoslovena u Palermu (sa 28. avgustom 1943. godine); pismo Bogoljuba Jevtića britanskom ambasadoru u kojem se moli za razumevanje da su moguće pretenzije Albanije i Italije na delove jugoslovenske teritorije i preduzimanje preventivnih mera za posleratni period; rad grofa A. Šenšina "Pokret generala Vlasova; spisak lica koja su pratila Kralja Petra u poseti Egiptu; memorandum upućen Vinstonu Čerčilu povodom engleske propagande (na BBS) u vezi sa balkanskim pitanjem; sugestije ministra Đonovića predsedniku Ministarskog saveta da se hitno razmotri pitanje engleske propagande prema Jugoslaviji i o drugim pitanjima; pismo Milana Nedića Patrijarhu Srpske pravoslavne crkve o potrebi borbe protiv "komunističke opasnosti" i drugom; materijali o četničkim aktivnostima: sukob sa partizanima na Neretvi, četničke operacije u Sandžaku; o paktu generala Rota i D. Jevđevića; četnički proglas hrvatskom narodu; opširan izveštaj o stanju u četničkom pokretu u Severnoj Dalmaciji, nesporazumi na relaciji Đujić - Rokvić i drugim pitanjima; telegrami Draže Mihailovića o stanju u zemlji; izveštaji o Jugoslovenima u koncentracionim logorima u Italiji i drugo.
Godina 1944:
Pismo Rudija Bićanića Dinku Tomašiću o aktivnostima na stvaranju saveza Maček - Tito i drugom; informacije Direkcije za informativnu službu o održanom Nacionalnom kongresu 26, 27. i 28. januara godine i hapšenjima koja su, kao reakcija na održani kongres, provedena u Beogradu; materijali o formiranju Komiteta Jevreja iz Čehoslovačke, Mađarske, Rumunije i Jugoslavije sa zadatkom da predstavlja Jevreje pred jugoslovenskim vojnim vlastima i da vodi jevrejske poslove u inostranstvu; izveštaji o ispitivanju dvojice "jugoslovenskih četničkih izbeglica” na savezničku okupiranu teritoriju; delovi akata Konzulata u Bariju koji su preostali nakon navodnog cepanja arhive od strane Smiljanića i Šuteja pre preuzimanja Konzulata od strane jugoslovenskog povereništva; partizanstvo u Jugoslaviji - tekst n. n. o partizanskoj propagandi i "lažnom predstavljanju u zemlji i inostranstvu"; "priručnik" o partizanskom pokretu do marta 1944. godine (91. stranica); izvodi iz štampe koji fokusiraju radikalne političke promene u vezi sa jugoslovenskom Vladom u Londonu; poveravanje mandata za sastav Vlade "propartizanskom” Ivanu Šubašiću i reagovanje Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini i iz različitih delova zemlje koje kontroliše Jugoslovenska vojska, te reagovanja iz inostranstva; materijali sa zasedanja Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije (20 - 23 jul) koji je razmatrao situaciju stvorenu formiranjem Vlade Ivana Šubašića; o sporazumu Tito - Šubašić i drugo.
Godina 1945-1947:
Prepis pisama i sličnog materijala Iva Račića o njegovoj političkoj orijentaciji, propagandom delovanju, radu Republikansko - federalističkog udruženja "Slobodna Jugoslavija" u Londonu, Ujedinjenog odbora južnih Slovena; Rašićeva pisma Šuteju i Vladimiru Velebitu, šefu Bojne misije NOVJ; memorandum šefova i vođa demokratskih političkih stranaka Jugoslavije u Londonu, upućen ministrima spoljnih poslova SAD, SSSR, Kine, V. Britanije i Francuske, od 3. oktobra 1945. godine, u kojem se izražava protest zbog zavođenja u zemlji "režima koji nema ničeg zajedničkog sa slobodom i demokratijom"; pismo otpravnika poslova Poslanstva u Štokholmu predsedniku Vlade Ivanu Šubašiću - odgovor na optužbu Vlade na rad Poslanstva.


vrati se nazad