početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

17 - PREDSEDNIŠTVO MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJEoznaka fonda: 103

broj fascikle: 157

broj jedinice opisa: 571

naziv jedinice opisa: OPŠTI MATERIJALI (PROTOKOLISANI)

folijacija: 325-785.

vrsta dokumenta: izveštaj, pismo, memorandum.

godina: 1941-1945.

jezik: srpski, engleski, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Godina 1941:
Prvi izveštaj specijalnog izaslanika Kraljevske vlade u Vašingtonu o američkom javnom mišljenju o događajima u Jugoslaviji (između ostalog: da je predsednikov govor o Istri i Trstu "napravio rđav utisak u Americi koja zazire od ponovnih stvaranja novih granica"); izveštaj Kraljevskog poslanika u Londonu o boravku bivšeg albanskog kralja Zogua sa porodicom u Londonu, razgovorima sa Zoguovim sekretarom Naćijem, i drugo.
Godina 1942:
Pisma i prilozi pismima, upućeni predsedniku Vlade, koji sadrže podatke i informacije iz različitih područja, koja su od interesa za predsednika i Vladu: pismo Frane Petrinovića predsedniku Vlade u kome se Petrinović zalaže za uklanjanje sa dužnosti Jovana Dučića i Konstantina Fotića; izveštaj Mladena Trbuhovića o sadržaju i štetnosti knjige Luja Adamiča "The native riturn" i o sadržaju knjige "Mihailovic and Yugoslav Resistance" Alec Browna u kojoj ce "potpuno negira srpstvo i srpski narod"; o potrebi korenitih promena u Poslanstvu u Lisabonu (izveštaj potpredsednika Vlade Mihe Kreka o boravku u Portugaliji - "menjati sve činovnike u Lisabonu"); inicijativi Dragoljuba Miletića da se na Ženevskom univerzitetu izučava srpsko - hrvatski jezik; demanti o borbama između partizana i četnika i četničkoj saradnji sa "narodnim izdajnicima"; pisma i materijali o drugim pitanjima koji su upućeni od diplomatskih predstavnika u inostranstvu ili drugih političkih i javnih ličnosti; dokumenti o engleskim saslušavanjima izbeglih lica iz Jugoslavije i sporovima sa Jugoslovenskom Vladom u vezi sa tim; razgovoru pomoćnika ministra inostranih poslova Milanovića sa Sardžentom o Albaniji i Grčkoj; o izvlačenju jevrejske dece iz Jugoslavije, i drugo.
Godina 1943:
Pisma i različiti materijali upućeni predsedniku Vlade koji se od- nose na: rad i probleme u radu Direkcije za informativnu službu (nedefinisanost osnovne orijentacije zbog nesporazuma u Vladi i nepostojanja zajedničkog stava Vlade u vezi sa globalnim pitanjima); Mačekovo interesovanje za mogućnosti saradnje sa Srbima i Dražom Mihailovićem; aktivnostima Save Kosanovića u Odboru za planiranje; poljsko - sovjetski sukob; procesi ministra Đonovića o engleskim namerama prema Balkanu i jugoslovenskoj Vladi u Londonu; memorandum Dušana Simovića upućen Kralju o lošem radu Vlade i prepiska u vezi sa memorandumom; javno mnjenje i stavovi prema Draži Mihailoviću, partizanskim akcijama (stenografske beleške sa razgovora u organizaciji "Unio Democratic Control"; propaganda protiv Draže Mihailovića u delu američke štampe i neadekvatan rad Informativnog centra u Njujorku (izveštaji poslanika Konstantina Fotića); političko raspoloženje nekih pripadnika Jugoslovenske vojske (prelazi na stranu partizana i sl); položaj jugoslovenskih izbeglica u Španiji; druga pitanja.
Godina 1944:
Pisma pojedinaca (službenih i neslužbenih lica), pisma, izveštaji i informacije iz poslanstava upućeni predsedniku Vlade u kojima se iskazuju politička raspoloženja pri završetku rata: iskazi podrške i vernosti monarhiji i Kralju ili Titovoj "oslobodilačkoj vojsci"; prelasci partizanima (zaposlenih u vazduhoplovstvu - Slovenci); promene engleskog stava i odnosa prema Draži Mihailoviću i razlozima te promene; političko stanje u Rumuniji pred "izvesnošću nadiranja Rusa"; izveštaj ministra unutrašnjih poslova o partizanskom pokretu u Jugoslovenskoj vojsci na Srednjem istoku; podrška Ivanu Šubašiću i partizanima; razgovor sa "srpskim intelektualcem iz Južne Srbije" o stanju u Jugoslaviji i okolnim zemljama (izveštaj iz Carigrada), i dr.
Godina 1945:
Lična i službena pisma upućena predsedniku Vlade u kojima se mole nameštenja, predlažu kadrovska rešenja ili kritikuju već donesena: u Poslanstvu u Santjagu, Generalnom konzulatu u Carigradu, Poslanstvu u Kairu, Ministarstvu inostranih poslova u Londonu, celokupnoj informativnoj i propagandnoj službi u inostranstvu, i drugo.


vrati se nazad