početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 36

naziv fonda: SAVET ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU POLITIKU VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku vlade FNRJ

granične godine fonda: 1951-1953.

granične godine građe: 1948-1953.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 53 fascikle, 32 knjige evidencije

dužina fonda: 6

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređena

obrađivač: Slobodanka Dojčinović

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku vlade FNRJ osnovan je Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ o reorganizaciji Savezne vlade 6. aprila 1951. godine. Istim Ukazom su ukinuti Komitet za zaštitu narodnog zdravlja FNRJ, Komitet za socijalno staranje vlade FNRJ i Ministarstvo rada čije poslove je preuzeo Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku. Savet sačinjavaju: predsednik Saveta i članovi – predsednici republičkih saveta za narodno zdravlje i socijalnu politiku. Savet sprovodi politiku vlade FNRJ u oblasti zaštite narodnog zdravlja, socijalnog osiguranja i socijalne politike. Prema organizacionoj šemi Savet čine: Zdravstveni sektor, Sektor Socijalne politike i Opšti sektor, a stručni pomoćni organi su: Zdravstveni savet, komisije, ustanove i preduzeća pri Savetu. Zakonom o sprovođenju Ustavnog zakona o osnovama društvenog i političkog uređenja FNRJ i saveznim organima vlasti, ukida se Savet za narodno zdravlje i socijalnu politiku vlade FNRJ 14. januara 1953. i poslovi Saveta prenose se u nadležnost Saveznog izvršnog veća.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad