početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 96

naziv fonda: USTANOVE AGRARNE REFORME KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo za agrarnu reformu Kraljevine SHS, 1919-1929; Ministarstvo poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, 1929-1941; Komisija za likvidaciju agrarne reforme-Petrovgrad, 1931-1944.

granične godine fonda: 1919-1929.

granične godine građe: 1913-1944.

period građe fonda: KSHS, KJ

količina arhivske građe: 46 fascikli

dužina fonda: 4.5

stanje građe:

sređen:      stepen sređenosti građe:

obrađivač: Dr Gojko Malović

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Posle stvaranja KSHS 01.12.1918. nije postojalo ministarstvo za agrarnu reformu u prvom njenom Ministarskom savetu KSHS od 20.12.1918.
Ministarstvo za agrarnu reformu KSHS stvoreno je 02.04.1919. Ono je delovalo preko unutrašnjih organizacionih jedinica i preko područnih jedinica. Posle Ministarstva, kao najvišeg rukovodećeg državnog organa, područne jedinice za agrarnu reformu bile su: agrarne direkcije, koje su bile nadležne nad županijskim (okružnim) agrarnim uredima. Pod županijskim agrarnim uredima bile su niži agrarni organi - sreski (kotarski) poverenici i sreske komisije.
Ministarstvo za agrarnu reformu KSHS ukinuto je u prvoj polovini 1929, a njegovi poslovi prešli u nadležnost Ministarstva poljoprivrede (KSHS) Kraljevine Jugoslavije. Unutar Ministarstva poljoprivrede KJ postojao je od 1929-1941. Odsek agrarne reforme. Poslovi agrarne reforme odvijali su se na području okupiranog Banata i u toku rata 1941-1944, dok su u ostaloj okupiranoj KJ još 1941. bili obustavljeni.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad