početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 778

naziv fonda: SAVEZNI DRŽAVNI TUŽILAC

stvaraoci arhivske građe: Savezni javni tužilac, Savezni državni tužilac

granične godine fonda: 1992-2003.

granične godine građe: 1989-2003.

period građe fonda:

količina arhivske građe: 24 fascikle, 40 knjiga evidencije

dužina fonda: 3.2

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe:

obrađivač: Vuković Ljubica

informativno sredstvo: sumarno-analitički inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Savezni državni tužilac je nastao u trenutku raspada Jugoslavije, kada su se svi atributi koji čine jednu državu promenili, teritorija, stanovništvo i granica. Posebno su pogođene sve savezne ustanove, organi i organizacije, koje su doživele istu sudbinu. Savezni državni tužilac je pravni naslednik Saveznog javnog tužilaštva. Ukazom je11. avgusta 1992. godine donet Zakon o saveznom državnom tužiocu koji je regulisao nastale izmene, promena naziva tužilaštva, nadležnost i ovlašćenja. Zakonom je propisano da je SDT samostalni državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela, ulaže pravna sredstva radi zaštite ustavnosti i zakonitosti. Pored ovih zadataka Savezni državni tužilac nasledio je i veliki broj ne završenih predmeta. To je rešeno na sledeći način: predmeti koji su se zatekli u Saveznom javnom tužilaštvu, koji pripadaju republikama koje više nisu članice Savezne republike Jugoslavije, vraćena su tužilaštvima iz kojih potiču. Savezni državni tužilac bio je prelazni organ sa saveznog na republički nivo. Prestaje da postoji 5. februara 2003. godine kada sve njegove nadležnosti i ovlašćenja preuzimaju republička tužilaštva Srbije i Crne Gore.


skraćenice:
SDT - Savezni državni tužilac; SJT - Savezni javni tužilac; SRJ - Savezna Republika Jugoslavija; SDB - Služba državne bezbednosti; KiM - Kosovo i Metohija.


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad