početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 625

naziv fonda: DIREKCIJA ZA ELEKTRIFIKACIJU SAVETA ZA ENERGETIKU I EKSTRAKTIVNU INDUSTRIJU VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Direkcija za elektrifikaciju Saveta za energetiku i ekstraktivnu industriju Vlade FNRJ.

granične godine fonda: 1950-1951.

granične godine građe: 1947-1951.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 4 fascikle + 2 fascikle; 12 knjiga evidencija (0,50m + 0,20m + 0,40m)

dužina fonda: 1.1

stanje građe: arhivska građa je fragmentarna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Saša Ilić i Vesna Žikić

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Direkcija za elektrifikaciju osnovana je 20. juna 1950. godine i bila je administrativno-operativni rukovodilac preduzeća u saveznoj nadležnosti za istražne radove, projektovanje i montažu elektroprivrednih postrojenja, kao i preduzeća za nabavku opreme za ta postrojenja.
Reorganizacijom državne uprave u oblasti privrede 1951. godine ukinuta je Direkcija za elektrifikaciju. Naime, Vlada FNRJ je, na osnovu Osnovnog zakona o državnim privrednim preduzećima, 31. marta 1951. godine izdala naredbu o prenosu iz savezne u nadležnost republika – 108 preduzeća. Ova naredba obuhvatala je i Direkciju za elektrifikaciju, koja je formalno ukinuta Uredbom od 23. juna 1951. godine.


skraćenice:
AJ - Arhiv Jugoslavije
AOR - administrativno-operativni rukovodilac
b.b. - bez broja
BiH - Bosna i Hercegovina
br. - broj
DV - dalekovod
ELPIRS - Električno poduzeće za Istru, Rijeku i Slovensko primorje, Rijeka
ing. - inženjer
kW - kilovat
m - metar
NR - Narodna Republika
pov. - poverljivo
PTT - pošta, telegraf, telefon
s.d. - sine dato
TE - termoelektrana
TELA - Tovarna električnih aparatov, Ljubljana
TS - trafostanica
UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation Administration
FNRJ - Federativna Narodna Republika Jugoslavija
HE - hidroelektrana
HEP - Hidroelektroprojekt, Beograd


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad