početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 610

naziv fonda: SEKRETARIJAT ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU ZAŠTITU

stvaraoci arhivske građe: Sekretarijat za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu

granične godine fonda: 1954-1956.

granične godine građe: 1949-1956.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 14 fascikli, 3 knjige evidencije

dužina fonda: 1.35

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Branko Pušica

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Sekretarijat za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu počeo je sa radom 5. maja 1954. godine, spajanjem dotadašnjih Sekretarijata za zdravstvenu zaštitu i Sekretarijata za socijalnu zaštitu u jedan organ. Nadležnosti novoosnovanog Sekretarijata određene su Uredbom o organizaciji i poslovanju Saveznog izvršnog veća od 5. maja 1954. godine. U članu 60 pomenute uredbe navode se sledeće dužnosti Sekretarijata: „ prati izvršenje i primenu saveznih zakona u oblasti narodnog zdravlja i socijalne zaštite i stara se o izvršenju zaključaka Saveznog izvršnog veća u toj oblasti; stara se o obezbeđenju statističkih i drugih podataka o zdravstvenim ustanovama, kretanju bolesti i ostalim pitanjima iz oblasti narodnog zdravlja, kao i licima kojima je potrebna socijalna zaštita i o ustanovama u oblasti socijalne zaštite; prati razvoj i organizaciju službe zaštite narodnog zdravlja i socijalne zaštite i podnosi Veću izveštaje o problemima iz ove oblasti; priprema materijal, daje mišljenje i predlaže Veću mere koje treba preduzeti po pitanjima iz oblasti narodnog zdravlja i socijalne zaštite; priprema nacrte propisa iz ove oblasti“. Osim člana 60, nadležnosti Sekretarijata određene su i opštim članom 63 u kome stoji: „Sekretarijati Veća dužni su u svom delokrugu da prate propise republičkih i lokalnih organa, da ukazuju Veću na one njihove propise koji su u suprotnosti sa saveznim zakonom i drugim propisima i da mu predlažu preduzimanje mera za koje je Veće ovlašćeno, kao i da pribavljaju podatke i materijale potrebne Veću za donošenje propisa i drugih akata Veća, za rešavanje organizacionih pitanja i za određivanje smernica za rad saveznih organa uprave“.
Navedena Uredba je bila uzrok brojnih problema u radu sekretarijata SIV-a, najvećim delom usled težnje za ograničavanjem njihove uloge na čisto administrativne poslove za potrebe odbora Veća. Sekretarijati su pripremali propise i mere prema odlukama navedenih odbora, pri čemu su bili lišeni prava na bilo kakvu inicijativu. Osim toga, veze između sekretarijata i drugih saveznih i republičkih ustanova su bile u značajnoj meri ograničene. Drugi uzrok nerazvijenosti sekretarijata u ovom periodu proisticao je iz ograničenosti postojećeg kadra.
Težnja za rasterećenjem izvršnih veća i njihovih odbora i prenošenje svih operativnih funkcija na organe uprave vodila je daljim promenama u sistemu organizacije savezne i republičke uprave. Bilo je potrebno snažnije podvući njihovu samostalnost i prepustiti im sva prava i ovlašćenja koja su im po ustavnom zakonu i pripadala. U tom smislu, neophodno je bilo pojačati i vertikalnu povezanost između različitih organa uprave.
Sledeća faza u razvoju organa državne uprave nastupa donošenjem Zakona o državnoj upravi, 5. aprila 1956. godine. Na osnovu čl. 41 pomenutog zakona, SIV je 19. aprila 1956. doneo Odluku o prestanku sa radom ukinutih i otpočinjanju sa radom osnovanih saveznih organa uprave. Odlukom je određeno da 23. aprila, između ostalih, sa radom prestaje Sekretarijat za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu. Umesto njega, istom Odlukom, osnovani su Sekretarijat za narodno zdravlje i Sekretarijat za socijalnu zaštitu. Za sekretara za narodno zdravlje, umesto V. Đukanovića, imenovan je general-major JNA, Herbert Kraus.


skraćenice:
BiH - Bosna i Hercegovina
CARE - Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations
FNRJ - Federativna Narodna Republika Jugoslavija
NO - Narodni odbori
OUN - Organizacija ujedinjenih nacija
SAD - Sjedinjene Američke Države
SFRJ - Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
SIV - Savezno izvršno veće
SNS - Savezna narodna skupština
SSSR - Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika
SZZNZ - Savezni zavod za narodno zdravlje
TBC - tuberkuloza
UNICEF - United Nations International Children's Emergency Fund


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad