početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 587

naziv fonda: SAVEZNI SAVET ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITKU

stvaraoci arhivske građe: Savezni savet za zdravstvo i socijalnu politiku SFRJ

granične godine fonda: 1967-1971.

granične godine građe: 1966-1972.

period građe fonda: socijalistički.

količina arhivske građe: 62 fascikle, 143 jedinice opisa, 26 knjiga.

dužina fonda: 7.5

stanje građe: dobro.

sređen:      stepen sređenosti građe:

obrađivač: Lidija Opojevlić Hofman

informativno sredstvo: sumarno-analitički inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Savezni savet za zdravstvo i socijalnu politiku osnovan je Zakonom o savezenim organima uprava, saveznim savetima i saveznim organizacijama, 1967. godine. U članu 35 tog zakona navodi se kao jedan od saveta. Započeo je sa radom 18. maja 1967. godine, u isto vreme kada je prestao sa radom ukinuti Sekretarijat za narodno zdravlje i socijalnu politiku, čije je poslove ovaj Savet preuzeo. Savezni savet je u svojoj nadležnosti imao poslove koji su se odnosili na zdravstvenu zaštitu, socijalnu politiku, zaštitu boraca i ratnih invalida, kao i snabdevanje zemlje lekovima.
Na rad i nadležnosti ovog Saveta uticala je dezintegracija zemlje, ozvaničene u ustavnim amandmanima iz 1967. godine, tako da već tada veći deo ranijih nadležnosti Saveznog sekretarijata prelazi na republičke sekretarijate za zdravlje i socijalnu politiku.
Prema Pravilniku i programima zadaci Saveznog saveta u oblasti zdravstva bili su praćenje osnovinih pitanja opšteg zdravstvenog stanja naroda, sprovođenja zdravstvene zaštiite, razvoja mreže zdravstvenih ustanova, higijenskih prilika i epidemiološke situacije u zemlji, preduzimanje odgovarajućih mera u skladu sa trenutnom zdravstvenom situacijom, izrada planova zdravstvene zaštite i praćenje sprovođenja tih mera, saradnja u sa svim merodavnim ustanovama iz domena zdravstva u zemlji, pre svega sa Saveznim zavodom za zdravstvenu zaštitu, praćenje i organizacija poslova kada je u pitanju ispitivanje vazduha, vodenih tokova, zemljišta, priprema predloga zakona iz svoje oblasti za SIV i Saveznu skupštinu. Takođe imao je ulogu da prati stanje i preduzima konkretne mere kada je u pitanju zaštita ratnih vojnih invalida, socijalni položaj dece, porodica, pitanje starateljstva i usvajanja itd. Veoma važna je bila i njegova uloga u međunarodnoj saradnji na polju zdravstva i socijalne politike. Ta saradnja se odvijala na bazi bilateralnih sporazuma SFRJ sa drugim zemljam na osnovu kojih su se izrađivali planovi za saradnju na polju zdravstva i socijalne politike. Veoma je značajna saradnja sa međunarodnim zdravstvenim i socijalnim organizacijama.
Savet je radio u sednicama, na kojima su prisustvovali predstavnici Saveznog saveta ali i svih stručnih ustanova u zemlji, republički sekretari i drugi. Na čelu Saveta bio je predsednik, i tokom celog perioda to je bio Nikola Georgijevski.
Savezni savet za zdravstvo i socijalnu politiku ukinut je Zakonom o organizaciji i delokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija i prestao je sa radom 1. oktobra 1971. godine. Njegove poslove preuzeo je Savezni sekretarijat za rad i socijalnu politiku.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad