početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 49

naziv fonda: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Povereništvo za sudstvo NKOJ, Ministarstvo pravosuđa DFJ, Ministarstvo pravosuđa FNRJ

granične godine fonda: 1945-1953.

granične godine građe: 1943-1953.

period građe fonda: DFJ, FNRJ

količina arhivske građe: 97 fascikli i 54 knjige evidencija

dužina fonda: 12

stanje građe: dobro

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Dragoš Petrović

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Odlukom predsedništva Antifašističkog Veća Narodnog Oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) 30. novembra 1943. godine u okviru Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) formirano je Povereništvo za sudstvo imenovanjem Frane Frola za Poverenika. Ovo Povereništvo postojalo je sve do obrazovanja jedinstvene Privremene Vlade DFJ 7. marta 1945. godine kada je poslove Povereništva preuzelo Ministarstvo pravosuđa DFJ.
Podaci o radu, delokrugu poslova, organizaciji i nadležnosti Povereništva NKOJ-a za sudstvo pominju se tek od septembra 1944. godine, kada je urađen ”Nacrt o ustrojstvu Povereništva NKOJ-a za sudstvo”. U njemu su obuhvaćene osnovne nadležnosti i zadaci Povereništva kao vrhovnog organa pravosudne uprave: da stvara i osigura uslove za nesmetano i pravilno vršenje pravosuđa uopšte; pomogne organizaciju pravosuđa u federalnim jedinicama; predlagalo i sugerisalo federalnim jedinicama oko formiranja narodnih sudova, javnih tužilaštva, pravobranilaštva, advokatura, kaznenih i sličnih zavoda; učestvovalo u osnivanju pravosudnih ustanova u nadležnosti federacije i vršilo neposredni nadzor nad njima (Vrhovni sud, Centralni kazneni zavod); nadzor nad jedinstvenim i pravilnim postupanjem pravosudnih organa svih federalnih jedinica; priprelo i izrađivalo nacrte zakona i druge propise; primalo molbe za pomilovanja i slično.
Sporazumom između NKOJ-a i Jugoslovenske kraljevske vlade, 1. novembra 1944. godine, utvrđen je budući sastav jedinstvene privremene vlade Jugoslavije u kojoj je bilo predviđeno mesto i za ministra pravde. Ukazom Kraljevskog Namesništva o postavljenju članova Ministarskog saveta DFJ, od 7. marta 1945. godine, obrazovana je jedinstvena privremena Vlada DFJ i u okviru nje je imenovan za Ministra pravosuđa Frane Frol, bivši poverenik NKOJ-a za sudstvo. Nadležnosti Povereništva NKOJ-a za sudstvo, koje su obuhvaćene nacrtom, prenete su na novoimenovano Ministarstvo pravosuđa DFJ.
Ustavom FNRJ, od 31. januara 1946. godine, u okviru Vlade FNRJ predviđeno je Ministarstvo pravosuđa (čl. 86), kao ”Savezno republikansko ministarstvo koje rukovodi određenom granom državne uprave, posredno preko odgovarajućih ministarstava u narodnim republikama, a neposredno mogu upravljati samo određenim poslovima, preduzećima i ustanovama opštedržavnog značaja” (čl. 88).
Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine od 1. februara 1946. godine, kao član Vlade FNRJ bio je ministar Frane Frolom na čelu Ministarstva pravosuđa.
U okviru arhivske građe ustanovljeno je da je izrađeno više radnih tekstova, projekata i nacrta uredbi o organizaciji i nadležnostima koji su primenjivani u delatnosti Ministarstva pravosuđa FNRJ. Ustanovljeno je da je Ministarstvo vodilo opšte rukovođenje pravosudnom upravom, preko organa pravosuđa federalnih jedinica, vršeći nadzor nad organizacijom sudova i koordiniranju njihovim radom. Ministarstvo pravosuđa FNRJ izrađivalo je jedinstven plan za organizaciju i unapređenje sudstva (pravilan izbor ili razrešenje sudija i sudija porotnika, poboljšanje rada sudova, organizovanje stručnih kurseva u cilju stručnog obrazovanja i usavršavanja kadrova); pripremalo je i izrađivalo nacrte propisa iz oblasti saveznog pravosudnog zakonodavstva i učestvovalo u zakonodavnom radu drugih organa državne uprave; obavljalo je nadzor i kontrolu u sprovođenju zakona, uredaba i drugih važećih propisa; vodilo je nadzor nad advokatskim komorama i radom advokata; radilo je na poslovima u vezi sa molbama za pomilovanja i amnestijama, po delima povrede saveznih zakona; a na međunarodnom planu vršilo je poslove po pitanjima međunarodnih konvencija, pravne pomoći, ekstradicije i slično. Pored ostalih nadležnosti Ministarstvo je imalo i nadzor nad izvršenjem kazni, koji se kasnije ne pominje, kao i zadatak da prikuplja i obrađuje statističke podatake o radu svih pravosudnih organa na čitavoj teritoriji FNRJ.
Ministarstvo je pratilo rad na izradi nastavnog plana pravnih škola, fakulteta i učestvovalo u izdavanju sistemskih pravnih zbornika i priručnika, različitih udžbenika, školskih knjiga i druge pravosudne literature sve do 1947. godine.
Samo pojedine nadležnosti i zadaci stvaraoca fonda su utvrđeni pojedinim zakonima kao Zakonom o amnestiji i pomilovanju gde je bila predviđena nadležnost Ministarstva pravosuđa FNRJ u postupku po molbama za pomilovanje, Zakonom o izmenama i dopunama zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeća nadležnost Ministarstva za poslove oko izuzimanja od nacionalizacije, Zakonom o krivičnom postupku po pitanju ekstradicije.
Pored ostalih nadležnosti ministra pravosuđa bilo je da čuva državni pečat, da državnim pečatom overava zakone i čuva originalne primerke zakona, uredaba, pravilnika i uputstava koje je donosila Vlada DFJ. Vodilo je brigu o objavljivanju saveznih propisa, uređivanju i izdavanju zbornika zakona i uredaba, a od 19.12.1944, kraće vreme, imalo je prava nadzora nad Službenim listom DFJ.
Ministarstvo pravosuđa FNRJ ukinuto je 13. januara 1953, na osnovu Zakona o sprovođenju Ustavnog zakona i prestalo sa radom krajem januara. Zakonom je predviđeno da se poslovi Ministarstva pravosuđa, u delu koji obuhvataju poslove sudske uprave koji se odnose na Savezni vrhovni sud, kao i vođenje sudske statistike, izuzev krivične, prenesu na Predsednika Saveznog vrhovnog suda, a svi ostali poslovi u nadležnost Saveznog Izvršnog Veća (SIV). Osim toga poslovi međunarodne pravne pomoći preneti su na Državni sekretarijat za inostrane poslove, a pojedini poslovi međunarodne pravne pomoći preneti su na Sekretarijat za zakonodavna i upravna pitanja (od 14. maja 1953. godine Sekretarijat za zakonodavstvo i organizaciju).


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad