početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 38

naziv fonda: CENTRALNI PRESBIRO PREDSEDNIŠTVA MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

stvaraoci arhivske građe: Centralni presbiro Predsedništva Ministarskog saveta KJ, Opšta državna obaveštajna služba.

granične godine fonda: 1929-1941.

granične godine građe: 1903-1941.

period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 1512 fascikli i 25 kancelarijskih knjiga

dužina fonda: 173.6

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Milićević Milica

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

U periodu pre osnivanja Centralnog presbiroa poslovi "Opšte državne obaveštajne službe" bili su u nadležnosti Ministarstva inostranih poslova KJ, osim u periodu 1920-1921. godine kada su bili u nadležnosti Predsedništva Ministarskog saveta. Zakonom o uređenju vrhovne državne uprave od 31. 03. 1929. Opšta državna obaveštajna služba dolazi u nadležnost Predsedništva Ministarskog saveta.
Centralni presbiro je osnovan Zakonom od 18. 04. 1929. za obavljanje poslova opštedržavne obaveštajne službe. Po tom Zakonu bliže odredbe o organizaciji i radu Centralnog presbiroa treba da propiše predsednik Ministarskog saveta Uredbom kojom se "utvrđuje broj činovničkih mesta, zvanja, položaji, način predstavljanja i kvalifikacija osoblja". Prema Uredbi od 19. 04. 1929. Centralni presbiro je jedno od nadleštava Predsedništva Ministarskog saveta koji vrši poslove opštedržavne obaveštajne službe. Unutrašnja organizacija Centralnog presbiroa utvrđena je Zakonom o uređenju Predsedništva Ministarskog saveta od 1.05.1929. Sve poslove Centralnog presbiroa vodi šef Centralnog presbiroa. Centralni presbiro ima tri odseka: Administrativni, Informativni i Publicistički. Sa početkom aprilskog rata 1941. Vlada KJ počinje da deluje u emigraciji i u njenim resorima odvija se rad Državne obaveštajne službe. Period u emigaciji prati fond "Emigrantska vlada Kraljevine jugoslavije" i građa Cetralnog presbiroa sastavni je deo tog fonda.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad