početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 334

naziv fonda: MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije

granične godine fonda: 1918-1945.

granične godine građe: 1915-1941.

period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 237 knjiga evidencije, 2146 fascikli, 914 knjiga ukoričene štampe, 609 svežnjeva

dužina fonda: 96.1

stanje građe:

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađeno: Političko odeljenje, Personalni odsek, Konzularno-privredno odeljenje, Direkcija za ugovore i Protokol

obrađivač: Tonka Župančić, Dragoš Petrović, Nada Petrović, Vesna Đokić, Lidija Opojevlić Hofman, Vidosava Eraković

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
-POLITIČKO ODELJENJE-
1918-1941 (1918-1941)
Delokrug rada i organizacija Političkog odeljenja regulisani su Uredbom o organizaciji Ministarstva inostranih poslova, diplomatskih zastupništava i konzulata Kraljevstva SHS u inostranstvu od 5.5.1919. godine. Političko odeljenje bilo je podeljeno na tri odseka. U nadležnosti I odseka bili su diplomatska instrukcija i korespondencija, pregovori, politički ugovori, konvencije, deklaracije i ostala politička akta. U nadležnosti II odseka bila su akreditovana i opozivna pisma, punomoćja, ratifikacije, audijencije diplomatskog kora, odlikovanja stranih državljana. U nadležnosti III odseka bili su poslovi protokola, arhive i ekspedicije. Vremenom se unutrašnja organizacija Političkog odeljenja menjala. Rešenjem od 27. 12. 1922. ustanovljeno je tzv. Drugo političko odeljenje sa dva odseka – Odsek za manjine i Odsek za Ligu naroda. Drugo političko odeljenje ukinuto je 1925. godine. Njegovi poslovi preneti su u nadležnost jedinstvenog Političkog odeljenja, koje je iste godine pretvoreno u Generalnu političku direkciju. Osnovna nadležnost Političkog odeljenja određena je Uredbom o podeli na odeljenja Predsedništva Ministarskog saveta i ministarstva od 19.4.1929. godine po kojoj je Političko odeljenje trebalo da obavlja poslovi sa stranim državama i politički rad sa kraljevskim diplomatskim predstavništvima u inostranstvu. Nova reorganizacija Političkog odeljenja vezuje se za Zakon o uređenju Ministarstva inostranih poslova i diplomatskih i konzularnih zastupništava Kraljevine Jugoslavije od 25.03.1930. godine kojim je Političko odeljenje podeljeno na šest odseka. Uredbom od 10. 8. 1939. godine Političko odeljenje podeljeno je na četrnaest odseka Budući da je nakon Aprilskog rata Ministarski savet Kraljevine Jugoslavije otišao u emigraciju, organizacija i rad Političkog odeljenja mogu se pratiti u okviru fonda Emigrantska vlada. Političko odeljenje delovalo je do 7.3.1945. godine kada je formirana Vlada Demokratske Federativne Jugoslavije.

MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
-PERSONALNI ODSEK-
1918-1945. (1900-1903, 1913-1948)
Personalni odsek bio je prvo u sastavu Političkog odeljenja (1918 - 1924), potom u Kabinetu ministra (1924 - 1929) a na kraju u Upravnom odeljenju. Nije postojao pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Personalnog odseka. Prema čl.4 Uredbe o podeli na odeljenja Predsedništva Ministarskog saveta i Ministarstava od 19.4.1929. godine u delokrug rada Personalnog odseka spadali su „lični odnosi službenika“. Personalni odsek delovao je do vojnog sloma Kraljevine Jugoslavije u Aprilskom ratu.

MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
-KONZULARNO PRIVREDNO ODELJENJE-
1919-1941. (1919-1941)
Uredbom od 5. maja 1919. godine, u cilju obavljanja konzularnih poslova, osnovano je Konzularno-trgovačko odeljenje, u čiju nadležnost su spadale opšte konzularne funkcije zaštite prava i interesa Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i njenih državljana u inostranstvu i poslove u vezi sa trgovinom. Tokom reorganizacije vrhovne državne uprave 1929. i 1930. godine privredna pitanja, koja su bila u nadležnosti drugih organizacionih jedinica, prešla su u nadležnost Konzularno-trgovinskog, odnosno Konzularno-privrednog odeljenja, koje je tada i promenilo naziv. Konzularno-privredno odeljenje nekoliko puta je reorganizovano, a prema poslednjoj reorganizaciji iz 1939. godine, koja je važila do Aprilskog rata, podeljeno je na pet odseka – saobraćajni, privredni, konzularni, trgovinski i opšti. U nadležnosti Konzularno-privrednog odeljenja bilo je konzularno telo Kraljevine Jugoslavije u inostranstvu, strana diplomatsko-konzularna predstavništva u Jugoslaviji, viziranje putnih isprava, iseljenici, turizam, međunarodne konvencije, privredna pitanja međunarodnog karaktera, trgovina, trgovinski ugovori, privredne konvencije i sva ostala pitanja konzularno-privrednog karaktera.

MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
-DIREKCIJA ZA UGOVORE-
1919-1929. (1915-1930)
Uredbom o Odeljenju za izvršenje međunarodnih ugovora od 30. novembra 1919. godine osnovano je Odeljenje za izvršenje međunarodnih ugovora pri Predsedništvu Ministarskog saveta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i u njegovoj nadležnosti bilo je da se stara o ispunjenju svih obaveza i prava koja proističu iz međunarodnih ugovora i da služi kao savetodavni organ Ministarstva inostranih poslova za sva pravna pitanja međunarodnog karaktera. Finansijskim zakonom za 1922. i 1923. godinu Odeljenje u ušlo u sastav Ministarstva inostranih poslova pod novim imenom Direkcija za ugovore. Reorganizovano je 1926. godine. U nadležnosti Direkcije bili su poslovi u vezi unapređenja spoljne trgovine, uključujući i prikupljanje materijala za zaključivanje trgovinskih ugovora i kontrole primene istih. Direkcija je ukinuta Uredbom predsednika Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije od 22. aprila 1929. godine a njene nadležnosti prešle su delom na Konzularno-privredno odeljenje, delom na ostala odeljenja MIP-a.

MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
-PROTOKOL-
1918-1941. (1912-1941)
U međuratnom periodu Protokol je kao odsek bio sastavni deo jugoslovenske diplomatske službe. Donošenjem Pravilnika o Uređenju Političkog odeljenja Ministarstva inostranih poslova od 18.5.1921. godine i njegovim izmenama od 21.3.1922. godine formirano je jedanaest odseka a u okviru Drugog odseka objedinjen je rad Protokola sa Arhivom i Ekspedicijom pošte. Rešenjem od 25.11.1924. ustanovljen je Kabinet ministra inostranih dela u čijem sastavu se nalazio Protokol sa svojim dotadašnjim nadležnostima. Poslovi Protokola bili su podeljeni u okviru nadležnosti dva odeljenja - Političkog i Administrativnog do 1929. godine kada se Protokol našao u okviru Upravnog odeljenja i pod njim ostao do Aprilskog rata. Nadležnosti Protokola bile su u vezi sa ceremonijalom, prijemom diplomatskih predstavnika, predloga za odlikovanje stranih državljana, akreditivima i opozivnim pismima, patentnim pismima i egzekvaturama i dr.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite belešku fonda 334 Političko odeljenje   Otvorite belešku fonda 334 Personalni odsek   Otvorite belešku fonda 334 Konzularno-privredno odeljenje   Otvorite belešku fonda 334 Direkcija za ugovore   Otvorite belešku fonda 334 Protokol


vrati se nazad