početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 320

naziv fonda: SAVEZNI KOMITET ZA NAUKU I KULTURU

stvaraoci arhivske građe: Savezni komitet za nauku i kulturu Vlade SFRJ

granične godine fonda: 1974-1978.

granične godine građe: 1966–1978.

period građe fonda: period SFRJ

količina arhivske građe: 68 fascikli, 7 knjiga evidencije

dužina fonda: 6.5

stanje građe: dobro očuvana

sređen:      stepen sređenosti građe: valorizovan, klasifikovan u osnovne klasifikacione grupe, sistematizovan u podgrupe i jedinice opisa, urađen inventar

obrađivač: Ivan Hofman

informativno sredstvo: sumarno-analitički inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Savezni komitet za nauku i kulturu osnovan je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i delokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija iz aprila 1974. Novi zakon je predviđao postojanje četiri vrste saveznih institucija: savezne sekretarijate, savezne komitete, savezne uprave i savezne inspektorate. Dok su savezni sekretarijati predstavljali klasične organe izvršne vlasti, dotle su se savezni komiteti starali da rad saveznih institucija bude usklađen sa odgovarajućim republičkim i pokrajinskim institucijama, kao o samoupravnim i dr. organizacijama „po pitanjima od zajedničkog interesa i značaja za ostvarivanje jedinstva u sprovođenju utvrđene politike, a u kojima savezni organi uprave, po pravilu, nisu ovlašćeni za neposredno izvršavanje saveznih zakona, drugih saveznih propisa i opštih akata“.
Savezni komitet za nauku i kulturu je obavljao poslove koji su se odnosili na razvoj nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture i primenjivanje naučnih i tehničkih dostignuća u privredi i drugim oblastima, kao i na pitanja saradnje sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama u pitanjima iz svog delokruga. Zakonom je bilo određeno da Savezni zavod za međunarodnu naučnu, prosvetno-kulturnu i tehničku saradnju obavlja, u okviru svog delokruga, stručne poslove za potrebe Saveznog komiteta za nauku i kulturu.
Savezni komitet za nauku i kulturu ukinut je Zakonom o organizaciji i delokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija. Član 47. Zakona propisao je da se na dan 15. maja 1978. ukida i prestaje sa radom većina saveznih komiteta. Tako je, zakonom utvrđenog datuma, formalno prestao sa radom Savezni komitet za nauku i kulturu, kao poslednja u nizu saveznih institucija koja je u svojoj osnovnoj nadležnosti imala staranje različitim pitanjima prosvete, nauke i kulture. Nadležnosti, poslove i službenike ukinutog Saveznog komiteta za nauku i kulturu preuzeo je Savezni sekretarijat za pravosuđe i organizaciju savezne uprave, koji je bio nadležan „za sve upravne poslove koji nisu u delokrugu drugih saveznih organa uprave, odnosno saveznih organizacija“.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad