početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 319

naziv fonda: SAVEZNI SAVET ZA OBRAZOVANJE I KULTURU

stvaraoci arhivske građe: Savezni savet za obrazovanje i kulturu

granične godine fonda: 1967-1971.

granične godine građe: 1961-1971.

period građe fonda: socijalistički (SFRJ)

količina arhivske građe: 103 fascikle ( 9,60m), 5 knjiga i 6 kartotečkih kutija

dužina fonda: 10

stanje građe: dobro očuvana

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Ivan Hofman

informativno sredstvo: sumarno-analitički inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Stupanjem na snagu Zakona o saveznim organima uprave, saveznim savetima i saveznim organizacijama bilo je propisano da se 18. maja 1967. ukida dotadašnji Savezni sekretarijat za obrazovanje i kulturu – kao savezni organ uprave koji je rukovodio pitanjima prosvete, kulture i umetnosti – i da počinje sa radom Savezni savet za obrazovanje i kulturu, kao stručno telo Saveznog izvršnog veća koje je vršilo stručne poslove iz oblasti kulture, obrazovanja i fizičke kulture u školama. Pošto su, zahvaljujući politici decentralizacije jugoslovenske federalizacije, glavne operativne poslove iz domena prosvete i kulture preuzeli republički organi vlasti, nadležnosti Saveznog saveta bile su ograničene na praćenje opštih pojava u razvoju obrazovanja i umetničkog stvaralaštva, davanje nekih opštih smernica u daljem razvoju ovih delatnosti i davanje određenih primedbi i sugestija pojedinim ustanovama obrazovanja i kulture. Na polju međunarodnih kulturno-prosvetnih veza, nadležnosti Saveznog saveta bile su daleko veće, jer je saradnja jugoslovenskih ustanova i kulturnih radnika sa inostranstvom, kao i kulturna propaganda SFRJ u svetu bila, kao i ranijih godina, u nadležnosti savezne uprave. Najzad, još jedan specifičan zadatak bio je u nadležnosti Saveznog saveta za obrazovanje i kulturu – staranje o stranim državljanima na studijama u SFRJ.
Savezni savet za obrazovanje i kulturu ukinut je Zakonom o organizaciji i delokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija i prestao je da radi 1. oktobra 1971. godine. Do sredine 1974. nije postojao ni jedan savezni organ uprave koji je u celini obavljao poslove iz delokruga ukinutog Saveta. Jedino je poslove iz domena međunarodnih odnosa preuzeo Savezni zavod za međunarodnu naučnu, prosvetno-kulturnu i tehničku saradnju. Nakon što su izvršene određene izmene i dopune Zakona o organizaciji i delokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija iz 1971. osnovan je Savezni komitet za nauku i kulturu koji je, poslednji put u istoriji organa uprave SFRJ, obuhvatio u svom delokrugu rada celinu prosvete i kulture. Ukinut je 1978. godine.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad