početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 314

naziv fonda: KOMITET ZA KULTURU I UMETNOST VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Komitet za kulturu i umetnost Vlade FNRJ.

granične godine fonda: 1946-1948.

granične godine građe: 1946-1948.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 30 fascikli i 33 knjige

dužina fonda: 2.8

stanje građe:

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Ivan Hofman

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Komitet za kulturu i umetnost Vlade FNRJ osnovan je 8. februara 1946. Zadaci komiteta bili su «staranje o opštenarodnoj kulturi, o opštenarodnim kulturnim vrednostima [...] rukovođenje kulturnim i umetničkim ustanovama opštedržavnog značaja». U zadatke Komiteta spadalo je i uspostavljanje, održavanje i unapređivanje kulturnih veza sa inostranstvom. Komitetom je upravljalo predsedništvo čiji je predsednik bio Vladislav Ribnikar. Komitet je sprovodio u praksi kulturnu politiku Agitprop aparata Komunističke partije Jugoslavije. Komitet za kulturu i umetnost prestao je sa radom 11. decembra 1948. kada je spojen je sa Komitetom za škole i nauku Vlade FNRJ u Ministarstvo za nauku i kulturu Vlade FNRJ.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad