početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 182

naziv fonda: KOMITET ZA ZAKONODAVSTVO I IZGRADNJU NARODNE VLASTI VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ

granične godine fonda: 1946-1950.

granične godine građe: 1946-1950.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 165 fascikli, 14 knjiga

dužina fonda: 16.5

stanje građe: nekompletno

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Ljubica Vuković

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Ukazom Prezidijuma Narodne Skupštine FNRJ, od 8.februara 1946. godine osnovan je prvi savezni organ uprave isključivo za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ čime je prestala funkcija Zakonodavnog saveta Vlade DFJ i njegova nadležnost prešla na Komitet.
Nadležnosti i zadaci Komiteta bili su pripremanje, davanje inicijative i mišljenja prilikom izrade saveznih pravnih propisa, praćenje i proučavanje državne uprave, nadzor nad primenom saveznih propisa i druge poslove iz oblasti zakonodavstva i izgranje narodne vlasti. Od 15.maja 1946. godine Komitetu u nadležnost prešao je "Službeni list FNRJ", starao se o službenim izdanjima zakona i komentara zakona, koji je do tada bio organ Ministarstva pravde FNRJ. Komitet je imao i zakonodavnu nadležnost, naime od 02. aprila 1948. godine na osnovu Rešenja o postupku pri donošenju hitnih uredaba Vlade FNRJ, IV, br.2833, bio ovlašćen da između dve sednice Vlade razmatra predloge uredaba čije se donošenje smatralo urgentnim. Uredba se smatrala donetom na sednici Vlede ako ju je usvojio Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ a saglasnost dali predsednik Vlade i član Vlade predlagač uredbe.
Uredbom Vlade FNRJ od 11.03.1949. godine u sastavu Komiteta za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti vlade FNRJ, osnovana je Savezna uprava za sistematizaciju, preko koje je Komitet vršio poslove sistematizacije na osnovu Zakona o državnim službenicima, za sve organe organizacije i ustanove na saveznom nivou.
Rešenjem Vlade FNRJ od 04.01.1050. godine u sastav Komiteta za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ, osnovan je Savezni Biro za unapređenje administrativnog poslovanja, kao organ nadležan za pitanja organizacije i uređenja administrativnog poslovanja u državnim nadleštvima, ustanovama i preduzećima.
Ukazom Prezidijuma Narodne skupštie FNRJ od 24.05.1950. godine ukinut je Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narode vlasti Vlade FNRJ, a umesto njega je osnovan Savet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ, koji je nasledio sve poslove iz nadležnosti Komiteta.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad