početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 170

naziv fonda: SAVET ZA ZAKONODAVSTVO I IZGRADNJU NARODNE VLASTI VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Savet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ i Komitet za zakonodavstvo i izgradnju vlasti Vlade FNRJ

granične godine fonda: 1950-1953.

granične godine građe: 1945-1954.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 63 fascikle i 7 knjiga.

dužina fonda: 6

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Ljubica Vuković

informativno sredstvo: sumarno-analitički inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Savet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ (170) osnovan je ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ 24. maja 1950. god. Navedenim ukazom prvo je ukinut Komitet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ a „za vođenje svih poslova iz nadležnosti istog osniva se Savet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ”. Do ovih promena dolazi posle reorganizacije državne uprave početkom pedesetih godina (1950-1951).
Savet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ bio je jedan od najvažnijih organa Vlade FNRJ, na čelo Saveta postavljen je Edvard Kardelj a ostali članovi po funkciji mogli su biti samo ministri ili članovi Vlade.
Savet za zakonodavstvo prestao je sa radom 15. januara 1953.godine, na osnovu Zakona o sprovođenju Ustavnog zakona iz 1953. godine. Istorijski, iako Savet nije dugo postojao (dve i po godine) postavljeni su temelji novoj državi koji se tiču zakonodavstva i organizacije vlasti. Poslovi Saveta preneti su na Savezno izvršno veće, osim poslova u vezi sa sistematizacijom, koje je vršila Savezna uprava za sistematizaciju.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad