početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 127

naziv fonda: KOMISIJA ZA VANREDNI UVOZ PREHRAMBENIH ARTIKALA VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Komisija za vanredni uvoz prehrambenih artikala Vlade FNRJ

granične godine fonda: 1950-1952.

granične godine građe: 1950-1952.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 7 fascikli

dužina fonda: 0.8

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen fond

obrađivač: Tonka ŽupančIć

informativno sredstvo: inventar fonda

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Komisija za vanredni uvoz prehrambenih artikala Vlade FNRJ osnovana je Rešenjem Vlade FNRJ 1950. godine, na predlog predsednika Privrednog saveta, kao organ privremenog karaktera sa statusom pravnog lica. Komisija je, u ime Vlade FNRJ, vršila opšte poslove koordinacije sa jugoslovenskim organima i predstavnicima organizacije CARE oko prijema i raspodele pomoći vlade SAD. Radi uspešnijeg obavljanja ovih zadataka i pravilne raspodele pomoći koju je Vlada SAD stavila na raspolaganje, preko organizacije CARE, pri Komisiji je obrazovano savetodavno telo - Savet za raspodelu pomoći. Zadatak Saveta bio je pružanje pomoći i drugim centralnim organima u izvršenju zadataka u vezi programa pomoći od CARE.
Komisija je rukovodila svim poslovima oko vanrednog uvoza prehrambenih artikala. Obavivši uspešno zadatke koji su joj bili dati, može se u nedostatku akta o ukidanju, a na osnovu računovodstvene građe, zaključiti da je likvidacija Komisije počela 25.09.1951. godine. Dalju likvidaciju vršilo je Ministarstvo finansija FNRJ.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad