početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 124

naziv fonda: APOTEKARSKA KOMORA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

stvaraoci arhivske građe: Apotekarska komora Kraljevine Jugoslavije

granične godine fonda: 1925-1941.

granične godine građe: 1927-1941.

period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija

količina arhivske građe: 3 fascikle, 8 knjiga

dužina fonda: 0.7

stanje građe: fragmentarna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički sređen

obrađivač: Gojko Malović

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Apotekarska komora osnovana je 1925. godine. Postoje dve uredbe o Apotekarskoj komori. Tvorci tih uredbi bili su Ministarstvo narodnog zdravlja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja Kraljevine Jugoslavije. Oba ministarstva vodila su nadzor nad radom Apotekarske komore.
1. Ministarstvo narodnog zdravlja 31. januara 1925. godine donosi Uredbu o Apotekarskoj komori, kojom se osniva Apotekarska komora sa sedištem u Beogradu.
Apotekarska komora osnovana je sa zadatkom da štiti, unapređuje apotekarske interese, da čuva čast, ugled i prava apotekarskog staleža, i da održava disciplinu u samom staležu.
Komora se sastoji iz dva odseka: Odsek šefova apoteka i Odsek apotekarskih saradnika. Oba odseka imaju svoju zasebnu glavnu skupštinu i svoj zasebni upravni odbor.
Upravu Komore sačinjavaju: predsednik, dva potpredsednika i 12 članova Upravnog odbora. Redovne glavne skupštine odseka održavaju se po potrebi svake godine, ali se moraju održati svake treće godine.
2. Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja 9. januara 1931. godine, donosi Uredbu o Apotekarskoj komori.
Organi Komore su: Uprava (predsednik, potpredsednik i 10 članova uprave), Izvršni odbor i Disciplinski sud.
Predsednik je dužan da svake godine sazove glavnu skupštinu svih apotekara i apotekarskih saradnika. Skupština raspravlja o izveštaju o godišnjem radu Uprave komore, raspravlja i donosi rezolucije o svim stručnim i staleškim pitanjima.
Komora se deli na sekcije. Svi apotekari i apotekarski saradnici sa upravnog područja jedne banovine čine sekciju apotekarske komore za tu banovinu, a svi apotekari sa područja Uprave grada Beograd sačinjavaju sekciju za Beograd. Za slučaj potrebe mogu se apotekari iz dve ili više susednih banovina udružiti u jednu sekciju.
Nadzor nad Komorom vršio je ministar socijalne politike i narodnog zdravlja, nad sekcijama ban, a na području Uprave grada Beograda upravnik grada Beograda.
Razlike između ove dve uredbe su očigledne, iako nisu važne.
Apotekarska komora je vodila nadzor nad javnim građanskim apotekama (apoteke radničkog osiguranja, zdravstvenih zadruga, pojedinih lekara i veterinara) i nad drogerijama. Sopstvenici priručnih apoteka morali su uzimati lekove i zavojni materijal iz najbliže javne apoteke. Drogerijama i zastupnicima hemijskih fabrika bilo je zabranjeno da prodaju lekove i specijalitete za koje nemaju pravo držanja i prodaje.
Banskim upravama bilo je naređeno da sprovedu strogu kontrolu o držanju i izdavanju lekova i otrova u svim trgovinama.
Kontrolu nad uvozom, prevozom i izvozom narkotičkih droga i otrova, kao i izdavanja dozvola za uvoz svih narkotika, vršilo je Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja Kraljevine Jugoslavije.
Arhivska građa Apotekarske komore Kraljevine Jugoslavije, iako predstavlja posebnu arhivu, bila je u sastavu arhivskog fonda Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja Kraljevine Jugoslavije, koji je primljen u Arhiv Jugoslavije 1962. i 1963. godine. Apotekarska komora Kraljevine Jugoslavije je izdvojena i sređena kao poseban fond 1978. godine.
Hronološki raspon arhivskog fonda Apotekarske komore Kraljevine Jugoslavije uzet je od 1927. do 1941. godine. Međutim, delovodni protokol Disciplinskog suda Apotekarske komore završava se tek 1948. godine.
Građa se nalazi u prilično dobrom stanju očuvanosti, ali je nekompletna. Ukupno je ostalo samo 0,70 d.m. građe ovoga fonda.
Predmeti su u registraturi odlagani i većinom učrvšćivani metalnom vezom u koricama, na kojima je pisalo "registar za prepisku". Najviše je bilo prepiske sa Ministarstvom socijalne politike i narodnog zdravlja Kraljevine Jugoslavije.
Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja Kraljevine Jugoslavije obaveštava Apotekarsku komoru o svojim rešenjima, koja se odnose na odobrenja, objašnjenja, naređenja, izmene, upozorenja, imenovanja i uputstva, u vezi pojedinih članova zakona, uredbi i pravilnika. Najčešća odobrenja i tumačenja odnose se na pojedine članove Zakona o apotekama i nadzoru nad prometom lekova (odnosno Pravilnika za izvršenje ovog Zakona), Zakona o taksama i Pravilnika o lekovima i lekovitim specijalitetima.
Postoji malo predmeta iz prepiske sa odelenjima za socijalnu politiku i narodno zdravlje banovinskih uprava u Sarajevu i Novom Sadu.
Kod kolektivnih ugovora o nabavljanju lekova postojala su dva registra za prepisku, jedan sa bratinskim blagajnama i drugi sa raznim ustanovama, preduzećima i udruženjima. U drugom postoje interesantni predmeti, kao prilozi uz akta: štampani izveštaj za 1936. godinu Bolesničkog fonda osoblja Narodne banke Kraljevine Jugoslavije, Pravila Opšte-humanog služiteljskog udruženja u Kraljevini Jugoslaviji i Pravilnik o pomaganju članova istog udruženja, Pravila Udruženja ruskih intelektualnih i manuelnih radnika u Kraljevini Jugoslaviji.
Kada je građa izvađena iz registara, prilikom sređivanja, izlučen je bezvredni materijal u neznatnoj količini: duplikati, propratna akta i obaveštenja o sitnim uplatama.
Osim ovog inventara, ne postoje druga obaveštajna sredstva. Knjiga su nekompletne, a postoji jedan registar iz 1935. godine.
Sve navedene poslove na ovom fragmentarnom fondu izvršio je u 1978. godini Ašković Spasoje, arhivist.


skraćenice:


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad