početna pregled podataka pregled podataka jednog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka jednog fonda.oznaka fonda: 11

naziv fonda: MINISTARSTVO ELEKTROPRIVREDE VLADE FNRJ

stvaraoci arhivske građe: Ministarstvo industrije Vlade FNRJ; Glavna uprava elektroprivrede (UPEL); Generalna direkcija Savezne elektroprivrede (GDSE); Ministarstvo elektroprivrede Vlade FNRJ (MINEL).

granične godine fonda: 1947-1950.

granične godine građe: 1945-1950.

period građe fonda: FNRJ

količina arhivske građe: 156 fascikli + 20 fascikli; 123 knjige evidencija

dužina fonda: 25

stanje građe: nekompletna

sređen:      stepen sređenosti građe: arhivistički obrađen

obrađivač: Spasoje Ašković i Saša Ilić sa grupom saradnika

informativno sredstvo: inventar

knjige evidencije:      personalije:      indeksi:     

mikrofilmovan:      digitalizovan:

istorijat tvorca fonda:

Delatnostima iz oblasti elektroprivrede najpre se, još od sredine septembra 1944. godine, bavio Odsek za tešku industriju koji je bio u sastavu Odeljenja za industriju i zanatstvo Povereništva za trgovinu i industriju. Od februara 1945. godine poslovi elektroprivrede bili su u naležnosti Povereništva industrije. U martu 1945. godine poslovi elektroprivrede koji se odnose na proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije preneti su u delokrug Ministarstva industrije. U okviru Ministarstva obrazovano je Odeljenje za elektrifikaciju, koje je u maju 1945. godine preimenovano u Odeljenje za energiju.
Rešenjem Ministarstva industrije od 23. maja 1946. godine „u cilju što boljeg i bržeg organizovanja industrije, povezivanja u radu pojedinih preduzeća, povećanja i racionalizacije proizvodnje, kao i omogućenja što pravilnije raspodele sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda“ osnovna je Glavna uprava elektroprivrede (UPEL) za administrativno-operativno rukovođenje „preduzećima opštedržavnog značaja, te u granicama potrebe za kordinaciju rada sa opštedržavnom elektroprivrednom službom i svima električnim postrojenjima ostalih privrednih preduzeća“.
Odeljenje za energiju je ukinuto i njegovo poslovanje i nadležnosti prešli su na Glavnu upravu elektroprivrede, sa sedištem u Zagrebu.
Na predlog ministra industrije Vlada FNRJ je 22. januara 1947. godine donela Uredbu o osnivanju generalnih i glavnih direkcija Ministarstva industrije FNRJ. Među ostalim, tada je formirana i Generalna direkcija Savezne elektroprivrede (GDSE) koja je nasledila poslove Glavne uprave za elektroprivredu. Polovinom 1947. godine GDSE se preselila iz Zagreba u Beograd.
Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ od 19. jula 1947. godine, rešeno je da se iz Ministarstva industrije FNRJ izdvoje poslovi elektrifikacije i osnuje Ministarstvo elektroprivrede Vlade FNRJ (MINEL) kao „savezno-republikansko“ ministarstvo. kao organ savezne vlade MINEL je imao zadatak da se stara o unapređenju i upravljanju elektroprivredom na celoj teritoriji FNRJ, da neposredno rukovodi saveznom, a posredno republičkim elektroprivredama, da rukovodeći saveznom elektroprivredom upravlja proizvodnjom električne energije i rekonstrukcijom postojećih elektroenergetskih objekata, da upravlja izgradnom novih elektrana, trafostanica i dalekovoda, nabavlja potrebna postrojenja u zemlji i inostranstvu, da se stara o obezbeđenju idejnih, osnovnih i glavnih projekata za sve svoje objekte koji se izgrađuju, da rukovodi radom elektroenergetske inspekcije i elektroenergetske dispečerske službe, da predlaže opštedržavni plan elektrifikacije i plan proizvodnje električne energije, kao i da vrši kontrolu izvršenja ovih planova, da daje smernice i direktive za rukovođenje i organizaciju elektroprivrede kojom rukovode ministarstva narodnih republika, da vrši naučna i praktična ispitivanja u cilju unapređenja elektroprivrede u zemlji.
Ministarstvo elektroprivrede Vlade FNRJ ukinuto je 8. februara 1950. godine. Upravljanje preduzećima za proizvodnju električne energije preneto je na organe republičkih vlada, a kao organ za rukovođenje poslovima opštedržavnog značaja u oblasti elektroprivrede i za koordiniranje rada nadležnih republičkih organa osnovan je Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ.


skraćenice:
A.B.-Aktienbolaget (akcionarsko društvo – švedski)
AG-Aktiengesellschaft (akcionarsko društvo – nemački)
a.d.-akcionarsko društvo
AEG-Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaf, Berlin
AEW-Alpenelektrowerke A.G., Wien (Graz)
AJ-Arhiv Jugoslavije
AOP-automatska obrada podataka
AOR-administrativno-operativni rukovodilac
ASNOS-Antifašistička skupština narodnog oslobođenja Srbije
b.b.-bez broja
BELSAP-Beogradsko električno - saobraćajno preduzeće, Beograd
BINEL-Biro za inostrane nabavke elektroprivrede (Ministarstva elektroprivrede Vlade FNRJ)
BiH-Bosna i Hercegovina
br.-broj
v.d.-vršilac dužnosti
VEP-Vojvođansko električno preduzeće
GDE-Generalna direkcija elektroprivrede
GDSE-Generalna direkcija savezne elektroprivrede (Ministarstva industrije Vlade FNRJ)
GEC-Gradska električna centrala
GlDE-Glavna direkcija elektroprivrede
GNO-Gradski narodni odbor
GNOO-Glavni narodnooslobodilački odbor
DV-dalekovod
d.d,-deoničarsko društvo
DES-Državne elektrane Slovenije, Ljubljana
DID-Društvo za industriju i trgovinu drvetom d.d, Slavonski Brod
DIS-Domaća industrija sijalica, Zagreb
DUND-Državna uprava narodnih dobara
DFJ-Demokratska Federativna Jugoslavija
EECE (EECE)-Evropski komitet za hitnu pomoć
ELAD-Elektrotehničko akcionarsko društvo, Beograd
ELEKTROBIH-Električno preduzeće Bosne i Hercegovine, Sarajevo
ELEKTROZAPAD-Preduzeće za elektrifikaciju zapada, Zagreb
ELEKTROISTOK-Preduzeće za elektrifikaciju istoka, Beograd
ELEKTROJUG-Preduzeće za elektrifikaciju juga, Skoplje
ELEKTROMAKEDONIJA-Električno podjetje na Makedonija, Skoplje
ELEKTROCENTAR-Preduzeće za elektrifikaciju centra, Sarajevo
ELIPS-Elektroindustrijsko preduzeće Srbije, Beograd
ELIH-Električna industrija Hrvatske, Zagreb
ELPIRS-Električno poduzeće za Istru, Rijeku i Slovensko Primorje, Rijeka
ELPOH-Električno poduzeće Hrvatske, Zagreb
EPS-Električno preduzeće Srbije, Beograd
ESČ-Elektrotechnicki svaz československi
EC-električna centrala
IKOM-Industrijska kovnica “Orešković Marko”, Zagreb
IMPOL-Industrija metalnih polizdelekov, Slovenska Bistrica
Ing.-inženjer
inž.-inženjer
IONO-Izvršni odbor narodnog odbora
JA-Jugoslovenska Armija
JDŽ-Jugoslovenske državne železnice
kv-kvalifikovan
KPJ-Komunistička partija Jugoslavije
KS-konjska snaga
kW-kilovat
MATREZ-Uprava za materijalne rezerve Predstavništva Vlade FNRJ
MI-Ministarstvo industrije Vlade FNRJ
MINEL-Ministarstvo elektroprivrede Vlade FNRJ
MIP-Ministarstvo inostranih poslova
MNO-Mesni narodni odbor
MUP-Ministarstvo unutrašwih poslova
NDH-Nezavisna Država Hrvatska
nk-nekvalifikovan
NO-Narodni odbor
NR-Narodna republika
OZNA-Odeljenje za zaštitu naroda
ONO-Okružni narodni odbor
PAZ-protivavionska zaštita
pov.-poverljivo
prof.-profesor
PCK-puna cena koštawa
RUDNAP-Rudarsko nabavno-prodajno preduzeće, Beograd
S.A.-Societate pe actii (akcionarsko društvo – rumunski)
s.a.-sine anno (bez godine)
SAD (USA)-Sjedinjene Američke Države (United States of America)
SARTID-Srpsko akcionarsko rudarsko i topioničarsko industrijsko društvo, Smederevo
Sv.-Sveti
SELVEG (SELVEG)-Societa elettrica della Venezia Giulia (Električno društvo Julijske Krajine)
SEP-Splošno elektrotehničko podjetje, Ljubljana
SKF-A.S. Svenska Kuplagerfabriken, Geteborg
Sl.-Službeni (list)
SNO-Sreski narodni odbor
SPK-Savezna planska komisija
SSSR-Sovjetski Savez / Savez Socijalističkih Sovjetskih Republika
STAL-Svenska Turbinfabriks Aktienbolaget Lugström
str.pov.-strogo poverqivo
STT-Slobodna Teritorija Trsta
STUP-Tvornica strojeva za elektroprivredu, Sarajevo
TAM-Tovarna avtomobilov Maribor - Tezno
TE-termoelektrana
TEŽ-Tvornica električnih žarulja, Zagreb
TS-trafostanica
Ul.-Ulica
UNRRA (UNRRA)-United Nations Relief and Rehabilitation Administration
UPEL-Glavna uprava elektroprivrede Ministarstva industrije Vlade FNRJ
USIVA-Upravlenie sovetskim imuщestvom v Vostočnoy Avstrii (Uprava sovjetske imovine u Istočnoj Austriji, Beč)
FEP-Federalno električno preduzeće
FNRJ-Federativna Narodna Republika Jugoslavija
HE-hidroelektrana
HEP-Hidroelektroprojekt, Beograd
HTZ-higijensko-tehnička zaštita
HC-hidrocentrala
CK KPJ-Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije
Co.-Company (kompanija)
ČSR-Čehoslovačka Republika


istorijska beleška: Otvorite istorijsku belešku u pdf formatu


vrati se nazad